De organisatie van ons onderwijs

Als middelgrote school van rond de 250 kinderen werken we met meerdere stamgroepen per bouw. De onderbouw bestaat uit instroom 4-jarigen, groep 1 en 2,Lees meer


Dit jaar onder de aandacht

We blijven ons als school ontwikkelen. Dit schooljaar gaan we aan de slag met: een verdieping van ons Jenaplanonderwijs het rekenen binnen de stamgroep metLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Huisbezoek

Door huisbezoeken leren school en ouders elkaar (beter) kennen, wat het vertrouwen én de communicatie ten goede komt. Voor beide partijen is het meteen eenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een stamgroepleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’. Op de Mheen zijn ditLees meer


Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen overLees meer


Kinderraad

Op De Mheen hebben we een Kinderraad. Observeren, onderzoeken en dialoog zijn kenmerkend voor Jenaplan. Dit moet niet afhangen van toevalligheden, maar ingebed zijn inLees meer


Medezeggenschapsraad

De Mheen is een school, waar kinderen, stamgroepleiders, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onderLees meer


Mensen in de school

Stamgroepleiders Onze school heeft ± 20 stamgroepleiders die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. De meeste medewerkers werken parttime. Hierdoor hebben de meesteLees meer


Nieuwsbrief ‘Mheeninkjes’

Regelmatig ontvang je digitaal onze nieuwsbrief, De Mheeninkjes’. Hierin kun je actuele informatie over de school, de verschillende bouwen en groepen lezen. Daarnaast plaatsen weLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis in Nederland. De activiteiten die op school (extra) worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De ouderbijdrage is een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage waarLees meer


Oudergesprek

Iedere 6 tot 8 weken vinden er oudergesprekken plaats. Je kunt je daar als ouder voor aanmelden. Dat hoeft echt niet elke keer, maar weLees meer


Ouderhulp

Ouders spelen een heel belangrijke rol op onze school. Ouderhulp is zeer waardevol om invulling te geven aan het Jenaplanonderwijs. Ook opa’s en oma’s zijnLees meer


Pauzes

We spelen twee momenten buiten. Bij de ochtend pauze en in de middagpauze. Voor of na het buitenspelen krijgen de kinderen de tijd om ietsLees meer


Rapporten

Elk kind krijgt twee keer per schooljaar een rapport, onderverdeeld in een klein verslag (onderbouw een tekeningenverslag) en een groot verslag. Doel van het rapportLees meer


Schooltijden

  Alle groepen Maandag  08.30 – 14.30 Dinsdag  08.30 – 14.30 Woensdag Ochtend  08.30 – 12.30 Donderdag  08.30 – 14.30 Vrijdag Ochtend  08.30 – 12.30 VoorLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Stagiaires en studenten

Studenten moeten de kans krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. Wij werken graag met studenten die we voor een langere periode aanLees meer


Stamgroepen

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren niet alleen van een stamgroepleider, maar juist ook vanLees meer


Stamgroepleiders en de bouwen

In het schooljaar (2023-2024) hebben we de volgende indeling van groepen en stamgroepleiders: Groep Stamgroepsleider(s)   Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 1/2 Citroenvlinders   AnoukLees meer


Taken en functies stamgroepleiders

Naast de functie-inhoudelijke taken is er nog een groot aantal andere schooltaken te vervullen. Via het werkverdelingsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamhedenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vergaderingen Kinderraad

Ongeveer één keer in de zes weken komt de Kinderraad, onder schooltijd, bij elkaar. Eerst wordt er in de stamgroep besproken wat de vertegenwoordiger vanLees meer