Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055,Lees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over het bijbrengen van en respect hebben voor de kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In de Nederlandse samenleving staan eenLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Als middelgrote school van rond de 250 kinderen werken we met meerdere stamgroepen per bouw. De onderbouw bestaat uit instroom 4-jarigen, groep 1 en 2,Lees meer


Dit jaar onder de aandacht

We blijven ons als school ontwikkelen. Dit schooljaar gaan we aan de slag met: een verdieping van ons Jenaplanonderwijs waarbij we thematisch onderwijs meer willenLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Huisbezoek

Door huisbezoeken leren school en ouders elkaar (beter) kennen, wat het vertrouwen én de communicatie ten goede komt. Voor beide partijen is het meteen eenLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Jaarverslag

Ieder jaar schreven wij een jaarverslag: De Mheen Jaarverslag – evaluatie 2021-2022. Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokkenLees meer


Jenaplanonderwijs

Wat onze school bijzonder maakt, is dat we elkaar kennen, helpen en samen leren vanuit het Jenaplanconcept. Ons motto is: “Samen zijn wie je bent!”Lees meer


Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naar toe gaan. Met elkaar hebben we ‘de GoudenLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Lesmethode

Op onze school gebruiken we de volgende (leer/)lesmethoden: Voorbereidend leren  Onze onderbouw werkt thematisch en volgt de ontwikkeldoelen van het jonge kind. Er wordt geen Lees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Oudergesprek

Iedere 6 tot 8 weken vinden er oudergesprekken plaats. Je kunt je daar als ouder voor aanmelden. Dat hoeft echt niet elke keer, maar weLees meer


Rapporten

Elk kind krijgt twee keer per schooljaar een rapport, onderverdeeld in een klein verslag (onderbouw een tekeningenverslag) en een groot verslag. Doel van het rapportLees meer


Stamgroepen

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren niet alleen van een stamgroepleider, maar juist ook vanLees meer


Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel. Verschillende onderdelen en stappen worden hier toegelicht: Veiligheidsbeleid De Mheen


Wereldoriëntatie

Binnen het Jenaplanonderwijs staat wereldoriëntatie centraal. Waar op andere scholen de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, als afzonderlijke vakken worden gegeven, is dit bijLees meer


Zindelijkheid

We verwachten dat je kind zindelijk is, wanneer hij naar school gaat. Het is voor een stamgroepleider niet mogelijk om een kind te helpen bijLees meer