Lesmethode

Op onze school gebruiken we de volgende (leer/)lesmethoden:

Voorbereidend leren  Onze onderbouw werkt thematisch en volgt de ontwikkeldoelen van het jonge kind. Er wordt geen   methode gebruikt, maar we raadplegen naslagwerk en sluiten aan bij de aanvankelijk-leesmethode   van groep 3
Nederlandse taal  We gebruiken de methode Staal Spelling in de midden- en bovenbouw als basis en kiezen hierbij onze   eigen werkvormen
Aanvankelijk lezen  Veilig leren lezen
Voortgezet (technisch) lezen  Estafette voor gr. 4 t/m 6
Begrijpend lezen  Rijke teksten (passend bij het thema), Nieuwsbegrip en Cito oefenboek
Werkwoorden en grammatica  Staal
Woordenschat  Vanuit de thema’s
Rekenen en wiskunde  Pluspunt
Schrijven
Engels  Words and birds
Lichamelijke oefening  Basislessen bewegingsonderwijs
Wereldoriëntatie  We werken projectmatig over thema’s. De onderwerpen vanuit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur   en techniek vanuit de kerndoelen komen iedere 3 jaar weer terug.
Sociaal Emotionele vorming  Kanjertraining
Muzikale vorming  Moet je doen!
Creatieve vorming  Aansluitend bij het thema wordt een gevarieerd aanbod verzorgd
Drama  Drama online en activiteiten vanuit Cultuur met Kwaliteit
Verkeer  De jeugdverkeerskrant
Topografie  Geobas topografie