Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naar toe gaan. Daarom hebben we met elkaar ‘de Gouden Regels van school’ opgesteld, deze zijn aanvullend op de kanjer-regels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Alle stamgroepen beginnen ieder schooljaar met de kanjertraining. Deze training is erop gericht om:

 • de sociale vaardigheden bij leerlingen te versterken.
 • de bewustwording van de eigenheid bij leerlingen te vergroten.
 • verantwoordelijkheid te leren nemen.
 • het gevoel van vertrouwen en veiligheid in de klas te bevorderen.
 • verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten te beheersen.
 • actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.

Daarnaast komt deze training, tijdens het schooljaar, verschillende keren terug, bijvoorbeeld tijdens de kanjerkring, tijdens wereldoriëntatieprojecten, de gymlessen of wanneer er zich een incident heeft voorgedaan.

kanjertraining