Visie

Onze jenaplanschool is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Als NJPV lid verbinden wij ons aan de basisprincipes Jenaplan als uitgangspunt van ons onderwijs. Tevens gebruiken wij de twaalf kernkwaliteiten van de NJPV en zes kwaliteitscriteria uit ‘Jenaplan op weg naar de 21 eeuw’ als toetssteen. Sinds november 2014 mooi en opnieuw verwoord in een nieuw boek: Jenaplan, school waar je leert samenleven.

Kwaliteitskenmerken van een Jenaplanschool

Deze kenmerken zijn onze uitgangspunten en een baken voor verbeteringen in de school.

 • Ervaringsgericht
  In de school gaat het erom dat we kinderen veel verschillende ervaringen laten opdoen: leren door ervaren. Daarnaast betekent ervaringsgericht ook gebruik maken van de ervaringen van de kinderen. Er wordt uitgegaan van de basisbehoefte van de kinderen: welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid. Stamgroepleiders voeren dialoog. Er is een rijke leeromgeving, waarbinnen de stamgroepleiders de kinderen helpen een goede keuze te maken. Kinderen zijn meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces, doordat ze hun eigen talenten leren kennen en weten wat de mogelijkheden zijn binnen hun stamgroep en de school.
 • Ontwikkelingsgericht
  De kinderen dagen we uit om velerlei competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Leren hoe te leren, ontwikkeling stimuleren, doordachte lesstofkeuze en de zone van de naaste ontwikkeling laten ervaren. Wat kan ik al en wat ga ik nog leren. Door deze toenemende zelfsturing door het kind is er aandacht voor gedifferentieerde activiteiten en opdrachten. We werken aan een reëel en positief zelfkennis en een gezond zelfbeeld.
 • Coöperatief
  Samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren. Dat alles maakt de school tot een leef- en werkgemeenschap. Samen onderzoeken ze hoe ze goed kunnen werken, wisselen ervaringen en onderzoeken uit, oefenen in besluitvorming, beleven vieringen, bespreken en evalueren.
 • Wereldoriënterend
  Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs: Ervaren, ontdekken en onderzoeken. Onderwijs is “werkelijkheidsnabij”. In de stamgroep kunnen kinderen persoonlijke betekenis geven aan onderwerpen en thema’s, er is sprake van groepswerk, diverse soorten kringen. Kinderen leren verbintenis te maken tussen dat wat zij hebben geleerd en toe te passen.. Begrijpend lezen, rekenen, spelling, schrijven, tekstsoorten worden geïntegreerd.
 • Kritisch
  Gesprek en Kanjertraining dragen er toe bij de kinderen te leren om te gaan met verschillen. Het blijven werken aan een betere samenleving door respectvol leren omgaan met elkaar. Tegenstellingen en conflicten vormen een mogelijkheid tot leren. Kinderen krijgen de gelegenheid om te leren denken, in dialoog te gaan, te argumenteren, gevoelens te verwoorden en vooral te genieten van het leven en wat er goed gaat. In relatie met ouders wordt een kritische houding gewaardeerd.
 • Zinzoekend
  Een Jenaplanschool geeft gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, aan zingeving: waarom doen we wat we doen en zoals we het doen? Dit doen we op diverse wijze. Aandacht voor elkaar, filosofische gesprekken, verhalen vertellen, vieringen, c.q. Godsdienstonderwijs en humanistisch onderwijs. Religieuze en niet religieuze thema’s worden besproken en verwerkt.

Visie op ontwikkeling en leren

De school is gericht op het kind in de leerling.

 • Onze onderwijs- en opvoedingsdoelen richten zich op het ontwikkelen van vaardigheden als leren luisteren, leren helpen, leren contact leggen, leren samen te werken. De ontwikkeling van de culturele vaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen zijn een noodzakelijke voorwaarde om tot wereldoriëntatie te kunnen komen.
 • In ons onderwijs moet voldoende uitdaging zitten om het kind met zijn gehele persoon te laten reageren op het gebied van werk, maar ook tijdens spel, gesprek en viering.

Visie op onderwijs

De school is de leefomgeving van het kind.

 • Door de ordening van het onderwijs in de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering proberen we het kind de nodige afwisseling en goede structuur te bieden.
 • In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

De opbrengsten van ons onderwijs richten zich op de totale ontwikkeling van het kind.

 • Kinderen hebben een goede beheersing van de basisvaardigheden lezen, spellen, schrijven en rekenen om zo de wereld om hen heen steeds verder te kunnen ontdekken.
 • Kinderen leren onderzoeken aan de hand van vragen en problemen. Ze kunnen een aantal methodieken voor probleemoplossingen inzetten die ook bruikbaar zijn in nieuwe situaties en in buitenschoolse omstandigheden.
 • Kinderen leren om te gaan met zichzelf, de ander en het andere.
 • Als school voldoen we aan de eisen van de inspectie en zorgen we voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

Visie op schoolklimaat

We staan voor een leef- en werkgemeenschap, waar kleine en grote mensen in respect met elkaar omgaan. De kanjertraining met de Kanjerafspraken vormen onze omgangregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig.

Visie op maatschappelijke positionering

De school is een onderdeel van de maatschappij.

 • Wij zijn ons bewust van onze eigen pedagogische verantwoordelijkheid met betrekking tot de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We streven er naar om ons handelen af te stemmen op het belang van het kind. Invloeden van buitenaf worden getoetst aan onze uitgangspunten en doelstellingen.
 • In gesprek met ouders worden opvoeding- en onderwijsdoelen die we met het kind voor hebben, vergeleken met de dagelijkse werkelijkheid van onze schoolgemeenschap.
 • De medezeggenschapsraad en werkgroepen spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse inrichting en vormgeving van ons onderwijs.