Instructiegroep

Werk is een basisactiviteit. Dat gebeurt tijdens de blokperiode, ook wel blokuur genoemd. In de blokperiode wordt bijvoorbeeld gewerkt aan (werkwoord)spelling, woordenschat, topografie, begrijpend lezenLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Intensieve taalklassen (ITK)

Sanne van Milt directeur onderwijskansen svanmilt@leerplein055.nl info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl   


Intensieve taalklassen en Wereldschool

De Intensieve Taalklas (ITK) is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder Leerplein055. DeLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Interne vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een stamgroepleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’. Op de Mheen zijn ditLees meer


Jaarverslag

Ieder jaar schrijven wij een jaarverslag: De Mheen Jaarverslag – evaluatie 2021-2022. Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokkenLees meer


Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Elk jaar maakt de Medezeggenschapsraad (MR) van openbare jenaplanschool de Mheen een jaarverslag. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen overLees meer


Jenaplanonderwijs

Wat onze school bijzonder maakt, is dat we elkaar kennen, helpen en samen leren vanuit het Jenaplanconcept. Ons motto is: “Samen zijn wie je bent!”Lees meer


Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naar toe gaan. Met elkaar hebben we ‘de GoudenLees meer