Klachtenprocedure

Leerplein055 beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Iedere school van Leerplein055 beschikt over een interne contactpersoon klachtenregeling (op school vaak vertrouwenspersoon genoemd). De interne contactpersoon of vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De school besteedt jaarlijks aandacht aan de rol van de contactpersoon zodat leerlingen weten bij wie ze binnen school terecht kunnen als ze met een probleem te maken hebben. Tweejaarlijks is er een netwerkbijeenkomst voor alle interne contactpersonen van onze scholen.

Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle schoolbesturen over een klachtenregeling. De klachtenregeling van Leerplein055 vindt u hier: klachtenregeling. Een exemplaar van de klachtenregeling is ook op school ter inzage beschikbaar.

Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is dan aan te bevelen om stappen te zetten in de hieronder gegeven volgorde. Dan zijn alle partijen op het juiste moment betrokken en kan het snelst worden gewerkt naar een oplossing/ afhandeling van uw klacht.

  1. De klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uw kind.
  2. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de directeur van de school.
  3. Het proces kan ondersteund worden door de interne contactpersoon klachtenregeling (vertrouwenspersoon van de school) of door de externe contactpersoon klachtenregeling (externe vertrouwenspersoon). Het contactadres is te vinden in deze schoolgids onder vertrouwenspersoon.
  4. Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan kunt u contact op nemen met het secretariaat van Leerplein055, info@leerplein055.nl. Zij geven de klacht door aan de interne klachtencommissie van Leerplein055.
  5. De interne klachtencommissie past hoor en wederhoor toe en gaat na of door bemiddeling een oplossing gezocht kan worden. Daarna stelt de interne klachtencommissie de klager en de beklaagde schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies en adviezen.
  6. Indien uw klacht naar uw mening onvoldoende wordt afgehandeld kunt u de klacht uiteindelijk indienen bij de landelijke klachtencommissie.