de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | november 2020

De Kinderraad

Binnen ons Jenaplanonderwijs geven we kinderen inspraak. Omdat we de kinderen een belangrijke gesprekspartner vinden, is de kinderraad van De Mheen weer opgestart. Een kinderraad is een mooie vorm van directe feedback op het schoolbeleid. De mening van de kinderen doet ertoe omdat zij dagelijks ervaren hoe de school functioneert.

Uit iedere midden- en bovenbouwgroep is iemand gekozen om zijn/haar groep te vertegenwoordigen in de kinderraad. Zo’n zes keer per schooljaar vergadert de kinderraad met de directeur. Vandaag was de startvergadering. Door te vergaderen, vergroten de kinderen hun vaardigheden op het gebied van kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren en sociale vaardigheden. Door één van de leden is een toepasselijke naam ingebracht: “Kinderraad de Mheening”.
We zijn blij dat de kinderraad zich actief wil inzetten om mee te denken over hoe we samen school zijn!

Proces andere schooltijden

De afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan naar andere schooltijden. Het merendeel van de ouders heeft in de peiling in juli aangegeven de voorkeur te geven aan een rooster waarbij de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) worden verkort en daardoor de Tussenschoolse Opvang door Smallsteps komt te vervallen. De kinderen lunchen dan met de eigen stamgroepleider. Ook binnen het team is in de zomer een peiling uitgezet. Vanuit het team kwam de nadrukkelijke wens om wel een goede pauzevervanging te organiseren omdat het best intensief is om van 8:15 uur tot 14:30 bijna non-stop een groep te begeleiden. De werkgroep “schooltijden” heeft dat punt de afgelopen periode verder uitgewerkt. Binnen het team is een voorstel besproken waarbij dagelijks een deel van de collega’s een korte pauze kunnen houden terwijl de andere teamleden het buitenspelen begeleiden. We denken dat dit voor de kinderen meer rust en structuur zal brengen gedurende de dag dan de huidige situatie. Ter ondersteuning van de teamleden die het buitenspelen begeleiden, willen we enkele vrijwilligers inzetten. Zoals toegezegd brengen we dit voorstel in stemming onder ouders en teamleden. Jullie ontvangen daarover deze week een link in de mail. Het besluit volgt dan in de eerste week van december. Als het merendeel instemt met dit voorstel zal dit, naar alle verwachting, per 1 januari doorgevoerd kunnen worden.

Vooruitblik studiedag 25 november

Woensdag 25 november is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.
De resultaten van de tevredenheidspeilingen staan dan op de agenda. Ook gaan we onze visie op Kunst- en Cultuuronderwijs verder uitwerken, we gaan aan de slag met de manier waarop we kinderen ondersteunen in de groep en we gaan alvast een eerste keer met de groepssamenstellingen van het opvolgende schooljaar puzzelen. Dit schooljaar is er een grote middenbouw en daarvan stroomt een groot deel door naar de bovenbouw. We gaan eerst in kaart brengen welke aantallen en opties er allemaal zijn. In een later stadium zullen we jullie als ouders ook om input vragen.
Het is voor ons van belang om alle aanmeldingen in beeld te hebben om ons voor te bereiden op het volgende schooljaar. Staat een jonger broertje of zusje met geboortejaar 2017 of 2018 nog niet ingeschreven dan kan er worden aangemeld via het aanmeldformulier op de website.

Terugkoppeling tevredenheidspeilingen

Hierbij een korte terugkoppeling van de tevredenheidspeilingen die in oktober zijn ingevuld door ouders, bovenbouwkinderen en teamleden.
Ruim 100 ouders hebben de oudertevredenheidspeiling ingevuld. Bedankt daarvoor!
Dit keer is door het bestuur van Leerplein055 een standaard vragenlijst gebruikt waarbij de resultaten afgezet kunnen worden tegen een landelijke benchmark. Op slechts enkele onderdelen scoort de Mheen iets onder de landelijke benchmark, maar nog altijd wel een voldoende. Op de mail kwamen ook enkele reacties binnen met feedback bij bepaalde vragen omdat de ruimte voor een toelichting soms werd gemist. De tevredenheidspeiling geeft ons een globaal beeld van de school en we halen hieruit een aantal ontwikkelpunten:
- de informatievoorziening vanuit de school over de ontwikkeling van het kind;
- de verzorging van de school.
Er komen ook punten naar voren die positief opvallen in vergelijking met andere scholen in Nederland. Met name op “welbevinden”, “de gezelligheid” en “het pedagogisch handelen”, scoort De Mheen hoger dan de scholen vanuit de benchmark. De ouders hebben
De Mheen gemiddeld een 8 als rapportcijfer gegeven.

De kinderen van de bovenbouw zijn ook anoniem via een digitale enquête bevraagd. In vergelijking met andere scholen in Nederland scoren zij De Mheen op alle samenvattende onderdelen boven het landelijk gemiddelde. Zij waarderen De Mheen zelfs met een 8,7.

Communicatie rondom Corona

Afgelopen weekend zijn jullie geïnformeerd over een medewerker die positief getest is op Corona. Als er sprake is van een besmetting van een kind of medewerker is er overleg met de GGD en het crisisteam van Leerplein055.
Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD wordt duidelijk of er sprake is geweest van nauw contact en wie er geïnformeerd moet worden. Ook adviseert de GGD welke maatregelen er gelden.
De ouders van de betreffende groep ontvangen informatie die voor hen relevant is.
Het kan voorkomen dat er binnen een gezin, tussen broertjes/zusjes, andere regels gelden omdat er alleen voor een bepaalde stamgroep strengere maatregelen gelden.
We houden jullie op de hoogte van wat er speelt, maar we kunnen i.v.m. de privacy niet altijd met naam en toenaam benoemen wie het betreft. Het is voor jullie goed om te weten dat wij jullie zullen informeren als er extra maatregelen van toepassing zijn op jullie kind(eren).

Vanuit de MR

Gisteren heeft de MR digitaal vergaderd via Teams. Onderwerpen die op de agenda stonden waren natuurlijk de aanpassing van de schooltijden en de Corona ontwikkelingen, maar ook de tevredenheidspeiling die recent verzonden is aan ouders en de vrijwillige ouderbijdrage stonden geagendeerd. Hieronder lees je over verschillende onderwerpen de actuele stand van zaken. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met één van de leden.
De MR vergaderingen zijn trouwens toegankelijk als toehoorder; wil je er een keer bij zijn (live of via Teams)? Laat dit dan weten via de mail. Via die weg kan je ook vragen aan ons stellen.

Aanpassing schooltijden
Naar aanleiding van de schooltijdenpeiling heeft de MR enige tijd geleden aan de werkgroep schooltijden gevraagd om alle informatie vanuit de peilingen om te zetten in een concreet rooster wat én de wens van de meeste ouders borgt om te veranderen naar een continurooster én die tegemoet kwam aan de wens van de leerkrachten en veel ouders dat het rooster voor de leerkrachten voldoende rust kon bieden. Dit heeft geleid tot een concreet voorstel waarbij er wel een continurooster is, maar de leerkrachten op veel dagen toch ook pauze kunnen houden. Dit kan door de inzet van vaste vrijwilligers naast eigen teamleden bij het buitenspelen. Meer informatie over dit concrete plan volgt deze week vanuit de directie.
Gisteren is in de MR besloten dat:
  • het nieuwe voorstel voorgelegd moet worden aan de ouders, waarbij meer dan de helft van de ouders die rooster moet verkiezen boven het huidige;
  • het voorstel voorgelegd moet worden aan het team, waarbij meer dan 66 procent van het team voor de wijziging moet zijn.
Als deze beide punten het geval zijn, zal het nieuwe rooster naar alle verwachting per 1 januari doorgevoerd worden. We hopen jullie, uiterlijk in de eerste week van december, daarover te kunnen informeren.

Deze peiling zal deze week door de directie aan jullie verzonden worden. We willen jullie vragen om zo snel als mogelijk te reageren op de peiling.
Het voorgestelde model brengt voor de school wel forse extra kosten met zich mee. Dat komt doordat er gewerkt wordt met een aantal (vaste) vrijwilligers, die de teamleden ondersteunen op het plein (drie vrijwilligers per dag). Om deze vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen, is geld nodig. Geld wat wij als MR idealiter niet volledig uit de schoolmiddelen willen betalen, zodat de nieuwe vorm niet volledig ten koste komt van het onderwijs. In de MR is daarom gesproken over een verzoek aan de ouders; een vrijwillige bijdrage van 1 euro per maand per kind. In de peiling zal jullie gevraagd worden of jullie bereid zijn deze extra kosten te dragen (in plaats van de ruim 20 euro TSO per maand per kind die op dit moment door verreweg de meeste ouders aan Smallsteps betaald wordt).

De MR heeft in de vergadering de complimenten geuit naar het team over de constructieve wijze waarop dit ingewikkelde punt de afgelopen periode opgepakt is, vanuit een duidelijke wens vanuit de ouders zonder de wensen van het team uit het oog te verliezen.

Rondom Corona maatregelen
Ondanks dat de cijfers landelijk de goede kant op gaan, blijft Corona helaas actueel. De MR heeft de directie gevraagd om naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen de school naar alle ouders te communiceren dat er aangepaste GGD voorschriften gelden in de klas waar Corona geconstateerd is. Hierover meer elders in deze nieuwsbrief. De school speelt continu in op de ontwikkelingen die er zijn. Hierbij wordt de inzet van MOO en het feit dat er bij ziekte direct spullen kunnen worden opgehaald als prettig ervaren door de ouders in de MR.

Tevredenheidspeilingen
Onlangs is er vanuit school een tevredenheidspeiling verzonden aan alle ouders. De resultaten zijn gisteren besproken in de MR. De MR herkent zich in het geschetste beeld, waarbij ouders tevreden zijn en de kinderen nog veel meer tevreden zijn over de school. Op een aantal punten wordt een heel klein beetje onder het landelijk gemiddelde gescoord. Dit zijn dan ook aandachtspunten: de informatie vanuit de school over de ontwikkeling van het kind en de verzorging van de school. Beide punten hebben al de aandacht binnen de school en de MR en komen in het komende jaar terug op de agenda. De MR is bijzonder te spreken over het zeer hoge cijfer dat de kinderen geven aan de school. De kinderen van deze school scoren veel (significant zelfs) hoger op onder meer welbevinden, pedagogisch klimaat en veiligheid dan kinderen van andere scholen. Punten die voor de MR, en deze school in het bijzonder, heel belangrijk zijn.


Besteding vrijwillige ouderbijdrage
In de brief over de vrijwillige bijdrage hebben jullie er al over kunnen lezen. Er was dit jaar wat geld over omdat enkele activiteiten door Corona niet door zijn gegaan. Daarbij had de MR al eerder een potje geld apart gezet vanuit de sponsorloop in 2019. Dit maakt dat er nu een budget beschikbaar is voor het aanpakken van het plein. De MR wil graag, net als de school, dat er ingezet wordt op een groener plein, met meer schaduwplekken en meer ruimte om natuurlijk te kunnen spelen. In het voorjaar zal de school daarom mee gaan doen met een subsidie-aanvraag bij de gemeente voor een groener plein. Als we die subsidie toegekend krijgen, zal dat samen met onze eigen financiële middelen voldoende zijn voor een mooie aanpak van het plein in schooljaar 2021/2022.

Tot over een paar weken,
Namens de MR - Nanouk van Tol (secretaris)

Vlindernieuws

OB

Afsluiting thema Kunst

Wat was het jammer dat we niet op bezoek konden gaan bij het Kröller-Müller museum vanwege de coronamaatregelen, maar gelukkig krijgen we een herkansing in het voorjaar en hopen we dat het dan wel gaat lukken. Het boek over "de Zwaan" is verteld door de juffen, maar we frissen tegen die tijd ons geheugen weer even op, want o, wat is het een leuk verhaal en wat is het mooi om dit in het echt te kunnen gaan bekijken. We duimen!!! Toch heeft het de pret niet kunnen drukken, want wat hebben we heerlijk en vol enthousiasme gewerkt over kunst. Een museum in elke groep met daarbij de bezoekjes vanuit de huishoek. Een kaartje kopen bij de kassa, let op de looproute, op de paden blijven, achter de hekjes blijven en nergens aankomen, kijken met je ogen. Mondriaan, Keith Haring, stipjestechniek, de nachtwacht .... wauw, echte kunstenaars!! Donderdag was de tentoonstelling. Toen zijn de kleuters bij elkaar op bezoek geweest en hebben alles van elkaar kunnen bewonderen in de musea waar alle prachtige kunstwerken tentoongesteld werden. Dit alles hadden we natuurlijk ook aan jullie als ouder zo graag in het echt willen laten zien, daarom hebben we filmpjes gemaakt.

Sinterklaas

Sinterklaas is weer aangekomen in Nederland, maar het feest zal dit jaar overal een beetje anders zijn, zo ook op school. Geen inpakavond met ouders, geen grote intocht, maar hoe wel? Natuurlijk mogen de schoentjes wel gezet worden en komt de Sint zijn verjaardag vieren op school. Hoe we dit gaan doen, daarvan worden jullie nog op de hoogte gebracht. Natuurlijk volgen we al het Sinterklaasjournaal in elke groep en gaat alles al een beetje kriebelen, we hebben er zin in!!

Welkom nieuwe kleuters

Noah James en Lynn zijn nu 4 jaar en na een paar wenochtenden nu "echt" gestart bij de Citroenvlinders. Bij de Vuurvlinders zijn Puck, Tigo, Sterre en Jonah bijna 4, dus komen gezellig wennen. Bij de Koolwitjes is Sumer gestart en worden Evan, Jeliyana, Chiel en Elisa binnenkort 4. Maar de Koolwitjes nemen ook afscheid van Senn. Hij stroomt eind deze week door naar de Inktvissen.

Dierengeluiden

MB

Kunstproject

Inmiddels zit het schoolbrede project kunst er eigenlijk al op, maar stoppen met iets dat zo leeft voor de kinderen is niet makkelijk. Alle middenbouwgroepen hangen en staan vol met prachtige kunstwerken. Allerlei kleuren, materialen en gave initiatieven van kinderen zelf en natuurlijk ook de kunstwerken die van huis zijn meegenomen.
Alle kinderen hebben in de stamgroepen workshops gevolgd. In de ene groep gingen ze kunst maken in een andere groep gingen ze kunst uitbeelden. Leuk en leerzaam om even bij een andere stamgroepleider in een andere groep aan de slag te gaan! Ook is er in alle groepen 2 keer een kunstenares langs geweest. Mariella heeft ons geleerd emoties te laten zien in een kop van klei. En hoe we deze emoties nog beter zichtbaar konden maken met kleur.

Kunstwerk dat Anthony van De Inktvissen thuis samen met zijn vader heeft gemaakt:
kunst

Sinterklaas

Sinterklaas is weer veilig aangekomen in Nederland en dat merken we bij de kinderen. Ze zijn er helemaal vol van. De komende tijd zullen we in de groepen gedichten gaan schrijven, Sinterklaas tekeningen en knutsels maken en natuurlijk gezellige liedjes zingen. We maken er een gezellige tijd van!

Groetjes Agnes, Ferri, Dieneke, Yvette, Anita, Susan, Marlies en Kim

Bovenbouwbezigheden

banner bb
Afsluiting kunstproject
We hebben de komende week met de kinderen de afsluiting van het mooie project over Kunst. Daarna zullen de kunstwerken die gemaakt zijn mee naar huis komen.

Sinterklaas
Deze week wordt ook het thema Sinterklaas opgepakt. Maandagmiddag hebben we lootjes getrokken. Op vrijdag 4 december wordt er in alle groepen een Sinterklaasfeest georganiseerd waarbij we de thuisgemaakte surprises aan elkaar gaan geven. Op de lootjes staat uitgelegd wat er van de kinderen verwacht wordt.

Het voortgezet onderwijs
De V.O. scholen hebben door Corona steeds meer alternatieve programma’s om kinderen van groep 8 warm te maken voor hun school.
- Van de Vrije school is er al een mailing uit gegaan vorige week naar de ouders van groep 8. www.vszutphen.nl
- Het Zone college in Twello is nog aan het bekijken hoe ze het gaan aanpakken.
Speciaal voor de ouders/verzorgers van uw groep 8 leerlingen bieden we de mogelijkheid om hun interesse nu al kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar: twello@zone.college. Wij noteren dan hun gegevens en houden ze op de hoogte. Meer informatie over onze open dagen wordt ook bekend gemaakt via de pagina https://vmbozone.nl/open-dagen-twello

Wij adviseren de ouders van groep 8 om de sites van de VO scholen goed in de gaten te houden de komende tijd.dd9ac18d-9ed1-4cf2-b951-96c06b0ef3bd

Luizenpluizen

Het is lastig dat we nu niet op school kunnen luizenpluizen en dat de ouders het zelf thuis moeten doen, maar het is echt nodig jullie kind(eren) te blijven controleren en mochten jullie iets vinden, luizen en/of neten, het te melden bij de stamgroepleider en misschien ook in de ouderapp, zodat we allemaal op de hoogte zijn. Voor tips: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

u ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...