de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | oktober 2023

Een goede basis

Als Jenaplan school geloven wij dat kinderen leren wanneer ze zich goed voelen. Dat begint bij een vertrouwde omgeving, waarin je niet enkel samen leert, maar ook samen leeft. In de eerste periode van een schooljaar besteden we daarom altijd extra veel aandacht aan het vormen van een positieve groep.
De stamgroepleiders en de kinderen brengen vervolgens rond de herfstvakantie in kaart in hoeverre dit gelukt is. Hiervoor gebruiken we de Kanvas vragenlijsten. Kanvas is ons administratieve volgsysteem voor de sociaal- emotionele ontwikkeling en hoort bij de Kanjertraining. Susan is Kanvascoördinator en anti-pestcoördinator. Zij observeert de komende tijd in de midden- en bovenbouwgroepen, analyseert de resultaten en geeft de stamgroepleiders advies. Zo zetten we een basis neer waar we de rest van het jaar plezier van hebben.

De Kinderraad

We vinden het belangrijk om de kinderen te betrekken bij ons schoolbeleid. Zij ervaren dagelijks de effecten van keuzes die wij als team voor onze school maken. Op de Mheen denkt de Kinderraad daarom met ons mee over allerlei zaken die op school spelen. Uit elke midden- en bovenbouwgroep neemt één kind deel aan de raad. De Kinderraad vergadert zes keer per jaar onder schooltijd met Gonda.

De kinderraad van 2022-2023 is in alle groepen geweest om de Kinderraad te promoten. Zij dragen het stokje over en hebben voor hun inzet het afgelopen jaar een certificaat ontvangen.
Kinderen in de midden- en bovenbouw die dit schooljaar hun groep willen vertegenwoordigen in de Kinderraad kunnen dat kenbaar maken bij hun stamgroepleider. Volgende week vinden er in elke groep verkiezingen plaats.

Oudercontact

Goed contact met jullie als ouders is van belang. Op de Mheen betrekken we ouders graag bij ons onderwijs. We houden jullie via Parro op de hoogte van activiteiten in de groep, jullie zijn dagelijks welkom tijdens het inloopmoment voor schooltijd om in de klas te kijken en we nodigen jullie regelmatig uit om vieringen bij te wonen.

In het eerste jaar in de nieuwe bouw komt de stamgroepleider op huisbezoek. Door de huisbezoeken leren we elkaar (beter) kennen, wat het vertrouwen én de communicatie ten goede komt. Voor beide partijen is het meteen een mooie gelegenheid om eens rustig informatie uit te wisselen. Tegelijkertijd krijgen we de kans de gezinssfeer te ‘proeven’ en kennis te nemen van de omstandigheden waarin een kind leeft. Bepaald gedrag op school is dan vaak beter te plaatsen. Meer inzicht in de thuissituatie kan ook handvatten bieden voor een betere begeleiding in de klas.

De stamgroepouders van elke groep zijn daarnaast de contactpersonen van de oudergroep. Zij helpen bij de organisatie van activiteiten en kunnen een vraagbaak zijn voor (nieuwe) ouders. Op vrijdag 10 november organiseren we een bijeenkomst voor alle stamgroepouders om als school input op te halen voor de schoolontwikkeling en gezellig met elkaar te lunchen.

Vlindertuin hulp

We beschikken over een fantastische speel- en ontdekplek: de Vlindertuin. Een paar keer per jaar steken (groot)ouders onder leiding van de tuincommissie hun handen uit de mouwen voor het onderhoud. Op zaterdagochtend 4 november vanaf 9:30 uur staat dit weer gepland. In Parro volgt een oproepje waarbij je je kunt opgeven. Je draagt dan bij aan het speelplezier van de kinderen en het is gezellig om andere ouders te ontmoeten.
In de Parro agenda worden een aantal grote beurten gepland:
* Zaterdag 4 november

* Zaterdag 23 maart
* Zaterdag 1 juni
Helpen jullie mee?

Aanmelden nieuwe kinderen

Ruim een jaar geleden is er binnen Apeldoorn een nieuwe aanmeldprocedure voor (bijna) 4 jarigen. Jongere broertjes en zusjes hebben plaatsingsgarantie en kunnen rond de 3e verjaardag worden aangemeld.
Bij nieuwe gezinnen, merken we dat ouders vanwege de vernieuwde procedure geneigd zijn een school om de hoek te kiezen. Dat is echter niet nodig. De Mheen heeft als openbare Jenaplanschool een regiofunctie en daarmee is iedereen van harte welkom en omdat er 3 kleutergroepen zijn, is er ook plek!

Hebben jullie gezinnen in jullie netwerk met een kind van 2,5 a 3 jaar? Verwijs ze dan gerust door naar onze fijne school. Aanmelden voor een rondleiding en kennismaking kan via de website of zij zijn welkom op de open ochtend op woensdag 15 november.
Op woensdag 15 november staat de gezamenlijke open ochtend van basisscholen in Apeldoorn op de kalender tussen 9:00 en 12:00 uur. Ouders met een kind in de peuterleeftijd hebben dan de mogelijkheid om scholen te bezoeken en sfeer te proeven.
Wie het leuk vindt om op deze woensdagochtend 15 november als gastheer/gastvrouw nieuwe ouders te ontvangen, kan zich opgeven bij Gonda.

Vanuit de MR

Dinsdag 12 september stond de eerste MR-vergadering van dit schooljaar op de planning. We hebben met elkaar op school gesproken over de start van het nieuwe schooljaar. Hieronder kort de onderwerpen die op de agenda stonden.

De verkeerssituatie rondom school blijft onze aandacht houden. We herhalen regelmatig in de Mheeninkjes de situatie en rijrichting. Willen jullie dit ook bespreken met opa’s en oma’s of anderen die de kinderen naar school brengen en weer ophalen? We zijn nog aan het bekijken of er nog duidelijker gemaakt kan worden wat de rijrichting is (bijvoorbeeld met een bord). Er rijden nog regelmatig auto’s tegen het verkeer in. Dit zorgt voor onveilige situaties bij het breng- en haalmoment.

In de vorige Mheeninkjes is kort het trakteren benoemd. Het is een feestje dat de kinderen jarig zijn en dat wordt op de Mheen uitgebreid gevierd. Dit is een sociaal gebeuren in de klas. Trakteren is daarbij hartstikke leuk voor de kinderen, maar zeker niet verplicht. We moeten daarnaast rekening houden met iedereen. Dat is soms een hele puzzel. De Mheen zou graag gezonde traktaties zien die ook klein zijn. Het hoeft niet groots! Trakteren is ook bij de stamgroepleiders onder de aandacht geweest. Dit hoeft ook voor hen zeker niet. Liefst voor de stamgroepleiders iets gezonds. Al met al voel je niet verplicht om traktaties te geven. Daarnaast gaan de stamgroepleiders op de Mheen onderzoeken of het traktatiebeleid zo moet blijven. Het heeft de aandacht van de stamgroepleiders en MR. Een volgende keer zal dit punt geagendeerd worden. Daarnaast zullen we met de Kinderraad dit punt ook bespreken.

We zitten in een verlengingsjaar van het schoolplan. We staan aan de start van een nieuw plan voor 2024. Dit is een uitwerking op schoolniveau van het koersplan vanuit de stichting leerplein055. Maandag 18 september zijn de stamgroepleiders van de Mheen o.a. bezig geweest met de plannen voor de toekomst. Aan welke doelen wil de Mheen komende jaren werken? In November komt hiervan een terugkoppeling in de MR-vergadering.

Er is lang gesproken over het punt ouderbetrokkenheid. Dit is een enorm breed begrip. Bij de Mheen is er in algemene zin een hoge ouderparticipatie. We komen veel bij vieringen, helpen graag op school of rijden naar de verschillende uitjes. Dit is heel fijn en waardevol. Daarnaast hebben we gesproken of er behoefte is aan samen leren en ontwikkelen. Is er vanuit de ouders behoefte om mee te denken aan andere zaken rondom school? Meer de verbinding zoeken tussen ouders, stamgroepleiders en leerlingen. Binnen het team gaan ze onderzoeken hoe ze als team hierin staan en hoe we de verbinding nog verder kunnen vergroten. Vanuit de MR gaan we onderzoeken welke vormen er zijn voor betrokkenheid. Denk hierbij aan info via de Mheeninkjes, Parro, foto’s en andere social media kanalen. Ook dit punt komt een later moment terug op de agenda.

Komend schooljaar zullen we vergaderen op de volgende data:
28 november, 23 januari, 19 maart, 14 mei en 25 juni. Mochten er vragen zijn voor de MR, laat het ons weten. Dat kan via de mail: mrmheen@leerplein055.nl. Daarnaast staan we regelmatig op het plein. Spreek ons gerust aan. Mocht het niet duidelijk zijn wie er in de MR zitten, bij binnenkomst in de hal hangen onze foto’s of kijk op de website van de Mheen.
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 november.

Groeten,
Ellen (ouderlid MR)

De cadeaukast

In 2022 is er een mooi ouderinitiatief gestart van ouders voor ouders: de Cadeaukast.
Gezien de dagelijkse berichtgeving in de media over oplopende kosten en mensen die moeite hebben om rond te komen, is dit initiatief er gekomen om gezinnen die het kunnen gebruiken wat verlichting te bieden. Zo willen we met elkaar nog meer een geMheenschap zijn.

In de tuinkamer staat deze “cadeaukast”, waar mensen vrijblijvend terecht kunnen om een schoen- of Sinterklaascadeau, Kerst of verjaardagscadeau of een cadeau voor een speciale gelegenheid uit te kiezen.

De cadeaukast staat in de tuinkamer op de begane grond. Via de hoofdingang ga je na de klapdeuren rechts (richting kantoor Gonda), vervolgens links de gang in, dan zie je aan de rechterkant de tuinkamer.
Op de deur van de tuinkamer kun je aangeven en zien of de kamer bezet is. Zo krijgt iedereen de kans om anoniem en in alle rust te kijken en iets uit te zoeken. Je loopt dan weer via de aula naar buiten.
De cadeaukast is op de volgende tijden open:
- iedere schooldag na schooltijd tot 17.30 uur
- op dinsdag t/m vrijdagochtend tussen 8:15 uur en 9:00 uur
Je bent welkom om vrijblijvend gebruik te maken van de kast zonder aanmelding of registratie.

Dit initiatief mag gesteund worden. Dit kan in de vorm van geld of in de vorm van nieuwe cadeaus. Er kan een bedrag gedoneerd worden op NL16 RABO 0171 5876 26, een aparte rekening van Stichting Goed Gemheend onder vermelding van donatie de cadeaukast.
Verder kunnen er ook nieuwe cadeaus (ongebruikt, bij voorkeur in de originele verpakking) ingeleverd worden in de werkkamer van Gonda.

Op deze manier hopen we met elkaar bij te dragen aan fijne feestdagen voor alle kinderen.

We willen in de toekomst ook een deelkast inrichten waar gebruikte goede spullen een tweede leven krijgen. Dat initiatief krijgt met de herinrichting van het pand een plek.

Nieuw interieur

We zijn gestart met de voorbereidingen voor een nieuw interieur. Na 20 jaar zijn de tafeltjes en stoeltjes afgeschreven en ook het schilderwerk is aan een opfrisbeurt toe. We hebben als team en met een aantal bovenbouwkinderen gebrainstormd over wat er nodig is en gedroomd over onze wensen. Bij dit proces worden we begeleid door Ellen Kuster (onderwijs)vormgever. Op de studiedag van 17 november presenteert Ellen een plan. Halverwege 2024 willen we dit realiseren. Op het grote prikbord in de gang zie je al wat ideeën van de kinderen.

Privacy voorkeuren

We voeren het beleid om jullie als ouders jaarlijks te wijzen op het aangeven van jullie privacy-voorkeuren met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal van jullie kinderen. Met een paar kliks in Parro kunnen jullie doorgeven waar jullie wel of geen toestemming voor geven. Dit gaat via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op ‘Profiel’ en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunnen jullie per kind aangeven wat de privacy voorkeuren zijn. Het doorgeven van de privacy-voorkeuren kan nog t/m 7 november.

Zonder toestemming zal er in de toekomst geen beeldmateriaal van jullie zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden via de Parro groep of in deze nieuwsbrief.

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar beperkt invloed op, maar wij vertrouwen erop dat iedereen terughoudend is met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Af en toe komt het voor dat we voor andere doeleinden beeldmateriaal maken. In dat geval vragen we apart specifiek toestemming. Dit is bijvoorbeeld nu het geval voor de onderwijsfilm voor de Jenaplanverening waar wij aan mee werken. De groepen waar gefilmd wordt hebben op 11 oktober hierover een bericht gehad via Parro. Denken jullie aan het invullen van dat toestemmingsformulier?

In het kader van de privacy delen wij geen contactgegevens van jullie met de andere ouder(s)/verzorger(s) en hebben jullie voor aanvang van dit schooljaar alleen een voornamenlijst ontvangen. Het staat jullie vrij om bijvoorbeeld tijdens de stamgroepsavonden contactgegevens met elkaar uit te wisselen. Ook via Parro bestaat de mogelijkheid om berichtjes te sturen naar andere ouders uit de stamgroep.

Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een stamgroepleider met de taak 'interne vertrouwenspersoon/contactpersoon'.
Op de Mheen zijn onlangs Eline Huigen (stamgroepleider Panters) en Anita Sonneborn (stamgroepleider Orka's) benoemd in deze rol.
De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor kinderen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.
Contact opnemen met hen kan via de Parro-chat functie, door een e-mail te sturen, even binnen te lopen of door te bellen met school.
Daarnaast kent Leerplein055 ook nog een externe vertrouwenspersoon.

Vacature vrijwillige conciërge

Onze conciërge is helaas langdurig minder inzetbaar vanwege medische redenen. Jullie zullen vast begrijpen dat hij wordt gemist. We zijn daarom opzoek naar iemand die een aantal maanden structureel zou willen bijspringen. Het gaat om allerhande klusjes. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van koffie en thee en onderhoudswerkzaamheden zoals het vervangen van lampen. Uren en tijden zijn in overleg. We zijn blij met alle helpende handen. Ken je een handige (groot)ouder, schoolverlater, student die tegen een (vrijwilligers)vergoeding bij wil springen? Ik kom graag in contact via 055 - 3662699 of gmassier@leerplein055.nl

Schoonmaak

Ons schoonmaakbedrijf Cantorclin is op zoek naar een extra schoonmaakster voor een gedeelte van ons pand voor 2 uur per dag. Deze uren worden gemaakt tussen 15:00 en 20:00 uur. Heb je interesse of ken je iemand die geschikt is voor deze baan neem contact op met Dennis Nienhuis van Cantorclin op 06-82972694.

Reminder vrijwillige ouderbijdrage

Op 1 september hebben jullie via Parro namens de penningmeester van Stichting Goed Gemheend een toelichting over en een betaallink voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Fijn dat de betalingen al binnendruppelen!

Textiel inzameling groot succes!

Tien basisscholen in Apeldoorn en Deventer hebben zich de afgelopen vier weken ingezet voor een duurzame toekomst tijdens de Textiel Race. Samen hebben ze maar liefst 20.259 kilo oud textiel ingezameld wat nu opnieuw gebruikt of gerecycled kan worden. Een prachtig resultaat! Danny Huizer, wethouder in Apeldoorn met o.a. duurzaamheid in zijn portefeuille, heeft een bedankvideo gestuurd.

Toneelgroep 't is Mheenes

Op vrijdag 22 december, de dag voor de Kerstvakantie, is er, zoals elk jaar, een grote viering voor de hele school die wordt verzorgd door toneelgroep “ ’t is Mheenes” (stamgroepleiders, ouders en kinderen). Binnenkort wordt gestart met de voorbereidingen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Je kunt je opgeven bij Marcel, stamgroepleider van de Leeuwen, via mvandulmen@leerplein055.nl of loop even bij hem binnen op ma/do/vr.

Ingekomen informatie:

Kom jij uit met geld?

Voor steeds meer mensen is het niet makkelijk om rond te komen met het geld dat ze hebben. Hoge energierekeningen en dure boodschappen. Die sportschoenen voor je kind. Vele mensen moeten de eindjes aan elkaar knopen. Herken je dat? Er zijn regelingen en mogelijkheden om wat extra inkomen te krijgen. Op samen055.nl/rondkomen-in-apeldoorn zie je die mogelijkheden op een rij.

Kids College Apeldoorn zoekt een begeleider!

Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor nieuwsgierige kinderen, die een boeiende wereld in willen duiken. Een wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in aanraking komen. Tijdens ons programma op zondagmiddag of woensdagmiddag kunnen zij deze, samen met Apeldoornse professionals, ontdekken. Onze leerlingen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. De lessen van KCA zijn voor de leerlingen gratis, om de drempel voor nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen zo laag mogelijk te houden. KCA gunt namelijk ieder kind een goede toekomst.

In de zondaggroep zitten leerlingen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen van Apeldoorn en omstreken. De lessen worden gegeven op zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur op locatie van de gastdocent of in het gebouw van de Energiefabriek, Vlijtseweg 144. Het programma is onderverdeeld in 6 modules van 8 lessen; Techniek, Zorg mens & dier, Samenleving, Cultuur, Communicatie, Ondernemerschap. In elk schooljaar volgen de leerlingen 3 modules. Naast de informatie over het beroep, worden de leerlingen uitgedaagd om probleemoplossend en creatief te denken. Daarnaast wordt de samenhang tussen de beroepen in een module duidelijk gemaakt. Als klasbegeleider ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast kunnen eventueel gemaakte (reis-) kosten gedeclareerd worden.

https://www.apeldoornpaktaan.nl/o/Kids-College-Apeldoorn/activiteiten/Begeleider-kinderen-op-zondagmiddag/70594

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...