de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | augustus 2023
Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Wat was het fijn om iedereen vorige week na de vakantie weer in goede gezondheid op school te zien. We zijn het jaar goed begonnen op de eerste schooldag. Met alle stamgroepleiders en kinderen hebben we in een grote kring rondom het speeltoestel het schooljaar geopend. Nadat alle groepen zijn “voorgesteld” hebben we met elkaar het schoollied gezongen. Door dit soort rituelen met elkaar te beleven, zorgen we voor verbinding en een fijne start.

We werken ook in de groep aan een goede basis door in de eerste weken veel en zorgvuldig aandacht aan de (hernieuwde) kennismaking en groepsvorming te besteden. Een positief leefklimaat in de groep zorgt er voor dat de aandacht zich kan richten op leren en ontwikkelen. We kijken uit naar dit schooljaar vol waardevolle momenten samen.

100 jaar Jenaplan

De grondlegger van het Jenaplanconcept is de pedagoog Peter Petersen die bijna 100 jaar geleden in Jena (Duitsland) een school ontwikkelde. Jenaplan zie je met name terug in Duitsland, Vlaanderen en Nederland. In ons land zijn er ongeveer 200 Jenaplanscholen. Komend kalenderjaar vieren we het 100 jarig jubileum.
Het concept Jenaplan wordt wel voortdurend geactualiseerd. Om te verdiepen en te ontwikkelen, zijn we lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging, maken we deel uit van een netwerk van Jenaplanscholen uit de regio en vullen we studiedagen in met scholing. Op 17 augustus was onze startstudiedag als team en hebben we ons verdiept in de blokperiode. Zo blijven we met elkaar de Mheen ontwikkelen.
In 2019 is er ook in Japan een eerste jenaplanschool opgericht. Een aantal Japanse politici ziet jenaplan als een manier om de samenleving te veranderen. Het idee van Peter Petersen krijgt hier gestalte: ‘wil je de samenleving veranderen, dan moeten kinderen dat op school leren’, de school als oefenplaats voor een betere samenleving. Inmiddels zijn er meer Japanse Jenaplanscholen en op dit moment wordt er op initiatief van de burgemeester van Nagoya (Japan) een groep onderwijsmensen in Nederland opgeleid voor het erkende Jenaplandiploma. Komende vrijdag komt die opleidingsgroep met Japanners op bezoek op de Mheen.

Kinderraad

Observeren, onderzoeken en dialoog zijn kenmerkend voor Jenaplan. De Kinderraad is een activiteit waar de dialoog met kinderen centraal staat. Daarnaast is de kinderraad een klankbord voor de school. De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste kinderen die zijn gekozen voor de kinderraad. Uit iedere midden- en bovenbouwgroep is er een vertegenwoordiger. De kinderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar bij elkaar.

Er wordt besproken wat kinderen bezighoudt en wat zij van zaken vinden. De Kinderraad kan activiteiten ondernemen en verbeteringen aandragen om bij te dragen aan een veilige, goede en prettige gang van zaken op school. De leden van de kinderraad denken mee, praten mee en overleggen over een aantal zaken die op school en in de stamgroep van belang zijn. De kinderraad kan advies geven, informatie vragen over schoolzaken of voorstellen doen. Deze voorstellen komen terecht bij de directeur, MR of de stamgroepleider.

De leden van het afgelopen jaar gaan binnenkort in alle midden- en bovenbouwgroepen langs om over de Kinderraad te vertellen. Nieuwe leden kunnen zich daarna opgeven in de groep en daarna volgt een verkiezing.

Communicatie

Is er iets belangrijks dat jullie willen delen, wacht dan uiteraard niet, loop even binnen of bel na schooltijd of plan een afspraak in via de Parro chat of via de mail. De chatfunctie en de mail zijn niet geschikt om inhoudelijke punten te bespreken, maar wel voor een korte mededeling.

Mocht het nodig zijn dan willen we jullie graag kunnen bereiken. Zijn er wijzigingen in de telefoonnummers van jullie als ouders of van de contactpersoon (opgegeven bij de aanmelding) dan horen we het graag z.s.m. Dit kan doorgegeven worden aan de administratie: lrorije@leerplein055.nl. Graag ook adreswijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven.

Vieringen

Vieren is een basisactiviteit op elke jenaplanschool. Regelmatig laten we tijdens een grote viering zien wat we geleerd hebben. De grote vieringen vinden plaats in de GeMheenschapsruimte. (Groot)ouders zijn dan van harte welkom. De data komen in de agenda te staan.

Bij de vieringen horen ook de verjaardagen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. Als ouder(s)/verzorger(s) ben je in de onder- en middenbouw welkom om de verjaardagskring van je kind bij te wonen. In de groep mag de jarige trakteren en tijdens de pauze mogen de kinderen de klassen rond. Gezonde traktaties hebben de voorkeur. In elke groep zitten kinderen met speciale (dieet)wensen. Hopelijk kan hier ook rekening mee gehouden worden. Overleg je dit even met de stamgroepleider?

Het verkeer

Ouders maken bewust hun schoolkeuze en vaak is dat niet direct de school om de hoek, maar is het de sfeer op school en het onderwijsconcept waar ouders voor kiezen. Dit betekent dat er uit heel Apeldoorn en zelfs van daarbuiten kinderen naar onze openbare Jenaplanschool komen. Op dit moment bezoeken 180 gezinnen de Mheen.
Dit zorgt voor nogal wat verkeersbewegingen.

Vanuit veiligheidsoogpunt willen we jullie vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen als dat mogelijk is.
Is het noodzakelijk om met de auto te komen, willen jullie dan rekening houden met de afgesproken rijrichting in de straat voor de hoofdingang? Dit is inrijden vanaf de Venkelstraat. Door deze rijrichting te gebruiken, zijn er minder opstoppingen en blijft er meer ruimte voor de kinderen op de fiets.

Naast onveilige situaties door autoverkeer zorgen auto’s ook voor een hoge parkeerdruk. Het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving is helaas niet voldoende. Om goed contact met de omwonenden te behouden en de hinder te beperken, hebben we een aantal afspraken:

  • parkeer alleen op parkeerplaatsen (niet in bochten, op de stoep of voor een uitrit);
  • grenzend aan de school mag er alleen aan één kant van de weg geparkeerd worden;
  • de doodlopende straat vanaf Tormentilstraat nr. 59 wordt vrijhouden;
  • Op bijgevoegd kaartje zie je een aantal parkeerzones.
Wist je dat je als ouder je (bak)fiets op het plein mag stallen bij het brengen/ ophalen? Er is ruimte genoeg tussen het grote speeltoestel en het hek. Zo blijft de stoep vrij voor de voetgangers.

Binnenkort zullen we met de kinderraad weer extra aandacht besteden aan de verkeersituatie.

Schoolgids

Jaarlijks updaten we de schoolgids. Hierin lees je alles over onze school, bijvoorbeeld over: het Jenaplanonderwijs, de Medezeggenschapsraad, Passend Onderwijs, een jaarverslag en nog veel meer. De schoolgids is digitaal te vinden op onze website.

Recht op onderwijs

Kinderen hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien én zich voor te bereiden op een goede toekomst. Om dit recht te waarborgen werken we samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn en zetten we ons in om schoolverzuim tegen te gaan.
Zoals jullie waarschijnlijk weten, kan er buiten de schoolvakanties niet zomaar verlof opgenomen worden. De regels rondom verlof en verzuim zijn te lezen in onze digitale schoolgids: https://www.demheen.nl/schoolgids/ouders/verlof-wegens-gewichtige-omstandigheden/
Kinderen worden dagelijks op school verwacht. De aan- en afwezigheid van kinderen wordt iedere dag gecontroleerd en geregistreerd. We houden ook bij of een kind te laat is.
Als een kind zonder bericht van absentie afwezig is, neemt school contact op met ouders. Jullie kunnen ons ongerustheid (er kan immers onderweg iets gebeurd zijn?!) en onnodige telefoontjes besparen door jullie kind tijdig (voor 8:30 uur) afwezig te melden.
Wil je je kind ziek melden dan kan dat via de Parro app. De stamgroepleider en de absentenadministratie van de school ontvangt dan de melding.
Wij zijn verplicht om een absentieregistratie bij te houden van kinderen die te laat of niet aanwezig zijn. Is de reden van afwezigheid of te laat komen ongegrond? Dan zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn.

Binnenbrengen

De kinderen mogen vanaf 8:15 uur naar binnen. We willen jullie vragen niet eerder naar binnen te komen omdat we de tijd tot 8.15 uur als stamgroepleiders nodig hebben om de laatste dingen voor te bereiden en te overleggen met collega’s.

Vanaf 8:15 uur zijn jullie als (groot)ouders van harte welkom om mee naar binnen te komen. Deze inlooptijd van 8:15 – 8:30 uur is bedoeld om kinderen de kans te geven weer even te acclimatiseren en bijvoorbeeld te kletsen met andere kinderen of de stamgroepsleider of om iets aan hun (groot)ouder te laten zien.

Het is belangrijk om op tijd, voor 8:30 uur, in het lokaal te zijn omdat:
* Je nog iets kunt vertellen aan de stamgroepsleider;
* Je kind niets mist van het ochtendritueel;
* de stamgroepsleider niet opnieuw hoeft te starten of uitleg hoeft te geven voor laatkomers.

Luizenpluizen

Willen jullie je kind(eren) regelmatig (bijvoorbeeld na elke vakantie) controleren op hoofdluis? Geven jullie het dan aan de stamgroepleider door als jullie kind neetjes of luizen heeft? Deze controles zorgen ervoor dat een uitgebreide besmetting voorkomen kan worden.
Het RIVM heeft diverse vormen van informatiemateriaal ontwikkeld over hoofdluis. Op deze webpagina vind je onder andere een folder, poster en kun je vragen & antwoorden downloaden:
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal-hoofdluis

Ingekomen informatie:

Zuiderzee klassieker

Op zaterdag 9 september organiseren de Maag Lever Darm Stichting in Apeldoorn een leuke fietsdag voor jong en oud. Het is een fantastische kans om sportief bezig te zijn, je in te zetten voor het goede doel, op pad te zijn met de hele familie én om in Omnisport allerlei leuke activiteiten te doen!

Natuurlijk mogen kinderen op iedere afstand fietsen, maar de kidsroute van 15 km is heel erg leuk en goed te doen. Tijdens de 15 km doen we een leuke speurtocht met de kinderen (uiteraard is er iets te winnen). En pauzeren doen we bij Boerderij De Hoek.
Op ieder type fiets mag je meedoen en je kunt er lekker de tijd voor nemen.
En als je klaar bent zijn er activiteiten in Omnisport, zoals bijvoorbeeld Formule 1 racen, ping pong en sjoelbakken.

2 miljoen mensen in Nederland hebben te maken met een chronische of dodelijke spijsverteringsziekte. En helaas zijn daar ook veel kinderen bij.
Voor hen fietsen wij en maken we meer medisch onderzoek mogelijk!

Inschrijven kan via www.zuiderzeeklassieker.nl
Als er vragen zijn of behoefte is aan meer informatie, dan hoort de organisatie het graag!

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...