de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | september 2020

Wat je aandacht geeft, groeit!

Het schooljaar is inmiddels in volle gang en afgelopen vrijdag hebben we als team stil gestaan bij de ontwikkeling van onze school op de gebieden ‘talentontwikkeling’ en ‘eigenaarschap’ bij kinderen. Dit zijn belangrijke onderdelen van onze visie op onderwijs.
Alle collega’s hebben gepresenteerd hoe zij dit in hun groep inhoud en vorm geven. Het was waardevol om met elkaar meer beeld te hebben van hoe er eigenaarschap aan kinderen wordt gegeven en hoe er ruimte wordt gegeven aan talent om te groeien. Er gebeurt al veel op dit vlak en de studiedag was een mooie aanzet om zicht te krijgen op de doorgaande lijn van de onderbouw t/m de bovenbouw. We hebben met elkaar onderdelen meer afgestemd en hebben input verzameld om dit nog verder uit te bouwen:
Wat je aandacht geeft, groeit!

Overgang naar andere schooltijden?

Half september zijn in de MR de ouderpeiling en de leerkrachtpeiling over andere schooltijden besproken.

Vanuit de peiling onder ouders
De MR concludeert dat het merendeel van de ouders over wil stappen naar andere schooltijden, waarbij de duidelijke voorkeur uitgaat naar een model met drie langere dagen en twee korte dagen. Ouders hebben onder andere ook aangegeven de praktische haalbaarheid belangrijk te vinden; een zijn ouders die in de peiling aangegeven hebben dat er goed rekening gehouden moet worden met voldoende rustmomenten voor de leerlingen (en leerkrachten). De MR heeft dit als aandachtspunt meegegeven in de doorontwikkeling en is er van overtuigd dat dit binnen alle modellen voldoende gerealiseerd kan worden.

Vanuit de peiling onder leerkrachten
Uit de peiling onder de leerkrachten blijkt dat men ontevreden is over de huidige situatie met TSO. Aan de andere kant geeft het team aan ook veel energie te halen uit het lunchpauzemoment buiten de groep zoals in het oude model mogelijk is. Het team vraagt zich af hoe er een goede pauzevoorziening geregeld kan worden en heeft de proefperiode als intensief ervaren.
Voor jullie beeldvorming:
Een leerkracht start gemiddeld rond 7:45 uur met de voorbereidende werkzaamheden in de klas. Vanaf 8:15 uur komen de eerste kinderen binnen en bij een continurooster zijn leerkrachten dan ongeveer 6 uur lang bijna non-stop met een groep kinderen bezig. Op veel scholen met een continurooster hebben leerkrachten ergens op de lesdag 15 minuten pauze om koffie/thee te halen of naar het toilet te gaan en wordt de rest van de pauze genoten na schooltijd. Voor ouders betekent dit in die praktijk meestal dat oudergesprekken of contacten pas weer mogelijk zijn, een half uur na schooltijd.

Vanuit de peiling onder kinderen
Ook de kinderen in de midden- en bovenbouw hebben voor de zomer een enquête ingevuld. Het overgrote merendeel geeft aan de voorkeur te hebben voor lunchen met de eigen leerkracht i.p.v. met de TSO/thuis. De meerderheid in de middenbouw heeft aangegeven het prettig te vinden om lange dagen en korte dagen te hebben. In de bovenbouw gaat de voorkeur onder de kinderen uit naar een 5-gelijke-dagen model.

Het vervolg…
Op school is er een werkgroep die verantwoordelijk is voor het bedenken en uitwerken van een eventueel nieuw rooster. De MR heeft de werkgroep gevraagd om verschillende opties uit te werken die richting andere schooltijden gaan, maar waar (indien mogelijk) ook voldoende ruimte is voor een pauze voor het team. Uiteraard wordt er voldaan aan de wettelijke norm voor wat betreft het aantal lesuren. De vraag aan de werkgroep is om zo snel als mogelijk met een concreet voorstel te komen zodat deze ter raadpleging voorgelegd kan worden aan ouders en het team. Hierbij heeft de voorkeur een 3/2 model, maar als binnen een ander lestijdenmodel beter voorzien kan worden in pauzemomenten, mag dat onderbouwd ook worden voorgesteld aan de MR.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Een eventuele wijziging in de schooltijden zal niet voor de kerstvakantie worden doorgevoerd.

Corona update

Het najaar is begonnen en helaas betekent dit ook dat er collega's verkouden zijn. Volgens de richtlijnen blijven collega's met milde klachten thuis en worden ze getest. Tot dusver is het gelukt vervanging te vinden en kunnen collega's binnen een redelijke termijn terecht voor een test. Fijn dat vervolgens is gebleken dat zij geen Corona-virus onder de leden hebben, maar het is wel vervelend om regelmatig teamleden te moeten missen. We verwachten dat dit in het najaar en de winter nog veel vaker zal spelen.

De beslisboom om te bepalen of een kind met klachten wel/niet naar school mag, is aangepast na de maatregelen van 18 september. De nieuwste versie vinden jullie op deze site:
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8

Tenslotte zien wij steeds vaker dat de anderhalve meter regel tijdens het halen en brengen aan de aandacht ontsnapt. Willen jullie ook dan als volwassenen voldoende afstand houden van elkaar.

beslisboom

De vlindertuin.

De herfst begint zich voorzichtig aan te kondigen.
Dit betekent dat er weer een onderhoudsbeurt voor de vlindertuin op het programma staat. We zoeken ouders die mee willen helpen!
Ervaring in tuinieren is geen vereiste. Vele handen maken licht werk. Snoeien, vegen en planten opbinden zijn de voornaamste werkzaamheden. De kinderen mogen mee: meehelpen of spelen in een van de kleuterlokalen. De tuinouders verzamelen zich gedurende het schooljaar 4x op een zaterdagochtend om de vlindertuin bij te houden.

De eerste keer zal zijn zaterdag 3 oktober. Om 10 uur zullen we starten.
OB

Vlindernieuws

De eerste schoolweken zitten er alweer op. Onze nieuwe kinderen hebben hun draai alweer gevonden. Prachtig om te zien dat onze grote lummels hun taken als oudsten zo serieus nemen, wat zijn het toch een kanjers!

De Kanjertraining is weer gestart en dit schooljaar wordt het verhaal over het jaar verspreid. In elke groep is er wekelijks een kanjerkring.
Wat vooral een nieuwe ingang voor ons is, is dat:
- de vogel met een zwarte pet heel goed een witte eronder kan hebben en daardoor een echte doorzetter is die duidelijk en stoer is op een fijne manier.
- de konijnen met een gele pet en witte er onder zijn behulpzaam, vriendelijk en rustig.
- de apen met een rode pet en witte er onder zijn vrolijk, maken leuke grappen en zijn spontaan.
Dat is toch echt iets anders dan de pestvogels, bange konijntjes en uitlach aapjes! Mooie positieve kijk op de sociale ontwikkeling.

Volgende week starten we met het schoolbrede kunstproject "mensen in de kunst".
ALS "Zwaan" nog in de vijver van Kröller Muller Museum ligt, gaan de kleuters maandag 26 oktober naar het museum (en als dit toegestaan wordt wat betreft de Corona afspraken). Jullie krijgen daar dan nog bericht over.
Maar het is sowieso fijn om met kinderen je te verdiepen in de kunst. We hebben er zin in!
MB

Dierengeluiden

De eerste paar weken zitten er alweer op
De kinderen beginnen te wennen aan de gang van zaken in de middenbouw, er wordt hard gewerkt en ook veel plezier gemaakt.
De derdejaars kennen nu zo’n 9 letters en de bijbehorende klankgebaren en kunnen daardoor dus ongeveer 50 woorden lezen en schrijven en dat worden er elke dag meer.
Ook de vierde- en vijfdejaars lezen elke dag op school.
Natuurlijk wordt er ook thuis elke dag een kwartiertje samen gelezen. Toch?!

Groep 4 en 5 oefent dit schooljaar ook weer op de tafels van vermenigvuldiging. We oefenen in de groep en het is fijn als er thuis ook aandacht aan wordt besteed.
Verschillende trotse derdejaars hebben hun ouders al mogen rondleiden in de stamgroep. Fijn dat we elkaar op deze manier toch even kunnen ontmoeten. We verheugen ons op de kennismakingsgesprekken die nog gaan komen.

Project
Komende week starten we met ons eerste grote project: Mens zijn. In het project gaan we het hebben over het uiten van emoties in beeldende kunst. Welke emoties kennen we eigenlijk? Hoe uit je je emoties? Hoe kan je die emoties laten zien in een beeld of schilderij? Hoe hebben bekende kunstenaars dat gedaan en kunnen wij dat ook zien?
Een project dat heel mooi aansluit bij de eerste periode van kennismaken en bij onze Kanjertraining.

Rapport
In november krijgen de kinderen hun kleine verslag (rapport). Als kinderen uit groep 4 en 5 hun rapport nog thuis hebben, mag dat dan weer terug naar school?
Alvast bedankt!

Agnes, Ferri, Kim, Marlies, Susan, Anita, Yvette en Dieneke
banner bb

Bovenbouwbezigheden

Startgesprekken
De startgesprekken van de 6e jaars lopen. Het is erg fijn om elkaar “live” te zien en spreken. Mocht er voor jullie 6e jaars zoon/dochter nog geen gesprek gepland zijn, geef dan even een seintje aub.

Schoolbreed project
In de week van 5 oktober starten we met een nieuw schoolbreed project: “De mens in de kunst”. In de bovenbouw bereiden we creatieve workshops voor, waarbij er ook gerouleerd wordt met de groepen (elke BB leerkracht bereidt een workshop voor en geeft deze dus drie keer).

Gymnastiek
We merken aan het begin van het schooljaar dat er kinderen zijn die geen passende gymschoenen hebben. Letten jullie nog even op gymkleding, goede gymschoenen, en elastiekjes voor lange haren? Als jullie kind niet mee kan doen met de gym, zien we graag een briefje met een korte toelichting.

Ziek of in quarantaine
Wanneer een leerling thuis is maar wel in staat is tot het doen van schoolwerk, dan vragen we jullie om een pakketje werk te komen halen. Dit graag na overleg per mail ’s middags na 15.00 ophalen.
Binnengekomen info

Binnengekomen info

Kinderboekenweek

kinderboekenweek

Kinderboekenweek in CODA: jij komt toch ook?!


Vanaf woensdag 30 september is er van alles te doen in CODA. De Kinderboekenweek vieren we met activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is ‘En toen?’ en dat zie je terug in tal van leuke workshops waar je samen met je vriendje(s) of vriendinnetje(s) aan mee kunt doen.
Op coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek zie je wat er van 30 september tot en met 11 oktober allemaal in CODA én online te doen is: van de feestelijke opening en de lancering van het boek Lang geleden in Apeldoorn tot workshops door bekende kinderboekenschrijvers, je eigen tijdcapsule maken, terug in de tijd reizen met Bette Westera, je eigen zegelstempel maken en hoofdstuk 11 schrijven voor het boek Lang geleden in Apeldoorn.

Kortom: het wordt van begin tot eind een superleuke Kinderboekenweek! Meer over het programma en de kaartverkoop vind je op coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek. Wil je op de hoogte blijven, volg CODA dan via Facebook (facebook.com/CODAapeldoorn) of Twitter (@CODAApeldoorn).

Bij alle activiteiten in CODA volgen we uiteraard de aangepaste landelijke protocollen en de richtlijnen van het RIVM zoals die vanaf 30 september gelden. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek én onze social media kanalen.

Sport van de maand November

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...