de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | december 2022
Op de Mheen hebben we als Jenaplanschool veel tradities die bijdragen aan verbinding met elkaar: kinderen, het team en ouders.
In 2020 en 2021 konden er helaas minder activiteiten plaatsvinden, maar gelukkig kunnen we nu weer van alles organiseren. Zo was er de fantastische inpakavond en een geweldige intocht van Sinterklaas. En nu kijken we uit naar de kerstvieringen. Voor veel ouders zijn dit nieuwe activiteiten. We hopen dat iedereen hier samen van geniet.
De Mheen: samen zijn wie je bent!
IMG_5042

Kerstactiviteiten

Komende week zijn er allerlei gezellige activiteiten: er is een markt, een diner voor de kinderen met een ‘Kerst-Inn’ voor de ouders en tot slot een grote viering met een toneelstuk van ’t is Mheenes.

Kerstmarkt vrijdag 16 december
In het kader van het schoolbrede project over ‘consument zijn’ hebben de Bovenbouwkinderen een eigen onderneming opgezet. Morgenochtend, vrijdag 16 december organiseert de bovenbouw een markt. In de gemheenschapsruimte, de lokalen van de Leeuwen en Tijgers, in de teamkamer en buiten is er van alles te koop, zoals zelfgemaakte: koekjes, armbandjes en kerstboompjes. Ook kunnen er activiteiten gedaan worden, zoals naar een goochelshow kijken of het volgen van een skatebordles.
  • Wanneer: vrijdag 16 december
  • Tijd: van 11:00 tot 13:00 uuronder-middenbouw: vanaf 12:00 uur, de kinderen mogen vanaf 12.00 uur door ouders uit de groep worden gehaald om samen over de kerstmarkt te lopen. De kinderen van wie de ouders niet kunnen komen, blijven bij de stamgroepleider in de groep tot 12.30 uur. Jullie kunnen na schooltijd ook nog even naar de kerstmarkt.
  • Kosten: betalen kan alleen met kleingeld (prijsjes variëren tussen de 10 ct. en ca 3 euro). De opbrengst is voor het goede doel: de cadeaukast van de Mheen.

Kerstkokkerellen
Op donderdagmiddag 22 december gaan de midden- en bovenbouwkinderen in groepjes van 3 à 4 kinderen bij iemand thuis koken tussen 12.00 uur en 14.30 uur. Het intekenen en indelen van de groepjes verloopt via de stamgroepsleiders. Het ophalen/thuisbrengen wordt onderling door de ouders afgestemd.
De onderbouwkinderen zijn die middag ook om 12:00 uur uit. Mocht ophalen op dat tijdstip niet mogelijk zijn dan blijven zij op school tot de normale eindtijd 14:30 uur.

Kerstdiner
Aan het eind van de middag mag iedereen feestelijk gekleed naar school komen. In elke groep wordt er een buffet georganiseerd.
Starttijd: midden- en bovenbouwgroepen om 17.00 uur & de onderbouw om 17:15 uur
Eindtijd: om 18.15 uur is het kerstdiner afgelopen.

Kerst-Inn
Wanneer de kinderen aan het genieten zijn van een lekker kerstdiner in de groep, kunnen alle ouders buiten ook genieten van een hapje en een drankje. Op het plein maken we het gezellig met muziek en vuurkorven. Zien we jullie donderdag 22 december?

Grote viering
Op vrijdagmorgen 23 december hebben we nog een geweldige viering en ook hier zijn de ouders van harte welkom! In de gemheenschapsruimte is een voorstelling die wordt gespeeld door onze toneelgroep ‘t is Mheenes.
  • Deur open: 11.00 uur
  • Start: 11.15 uur
Meer informatie over alle activiteiten is verstuurd via Parro aan alle ouders.

In het zonnetje

Op de Mheen zijn veel extra handen die ons ondersteunen om ons Jenaplanonderwijs vorm te geven. Zo zijn er toneelouders, bieboma’s, blokuurouders, tuinouders, ouders die incidenteel helpen en dan is er ook nog onze vaste kracht: Ria Mell. Het was de dag van de vrijwilliger en daarom op deze plek even speciale aandacht voor Ria die al zo’n 43 jaar vrijwilligerswerk doet. Ria verlicht het werk van de stamgroepsleiders door elke dinsdag en donderdag veel kopieer- en lamineerwerk uit handen te nemen en ze heeft zichzelf daarmee onmisbaar gemaakt.
spreuk-Loesje

Kinderraad

Op woensdag 14 december kwam de kinderraad weer bij elkaar. Milena nam de voorzittersrol op zich en wat deed ze dit goed! Na een rondje langs alle groepsvertegenwoordigers werd samen de agenda bepaald met als hoofdagendapunt: het vernieuwde schoolplein.
In november zijn de nieuwe toestellen geplaatst. Er wordt veel en graag mee gespeeld en de kinderraad heeft tips besproken om met name het schommelen fijner te laten verlopen.
Ook waren er allerlei korte punten en vragen die zijn besproken en door de vertegenwoordiger worden teruggekoppeld aan hun groep.
Een belangrijke vraag voor jullie als ouders is of jullie bij het verzorgen van hapjes of traktaties rekening willen houden met allergieën en dieetwensen. Dit kun je altijd even navragen bij de stamgroepsleiders.
Kortom, de kinderraad had weer een zinvolle bijeenkomst en het is mooi hoe de kinderen meedenken en praten.

De cadeaukast

Sinds een aantal weken is de cadeaukast geopend. Dit is een initiatief van ouders voor ouders van de Mheen om degenen die het kunnen gebruiken wat verlichting te bieden. Zo willen we met elkaar nog meer een geMheenschap zijn. Mooi om te zien dat er donaties in de vorm van nieuwe cadeaus of geld zijn gedaan.
Je kunt als ouders terecht bij de cadeaukast om bijvoorbeeld een cadeau voor onder de kerstboom uit te zoeken, een verjaardagscadeau of een kleinigheidje voor een speciale gelegenheid. De kast is goed gevuld en er zit voor elke leeftijd wel wat tussen.
De cadeaukast staat in de tuinkamer op de begane grond. Via de hoofdingang ga je na de klapdeuren rechts (richting kantoor Gonda), vervolgens links de gang in, dan zie je aan de rechterkant de tuinkamer.
Op de deur van de tuinkamer kun je aangeven en zien of de kamer bezet is. Zo krijgt iedereen de kans om anoniem en in alle rust te kijken en iets uit te zoeken. Je loopt dan weer via de aula naar buiten.
De cadeaukast is op de volgende tijden open:
- iedere schooldag na schooltijd tot 17.30 uur
- op dinsdag t/m vrijdagochtend tussen 8:15 uur en 9:00 uur
Je bent welkom om vrijblijvend gebruik te maken van de kast.
Cadeaukast gevuld

Vanuit de MR

Dinsdag 6 december hadden we de tweede vergadering van de MR. Door ziekte en afwezigheid hebben we deze tweemaal moeten uitstellen. Gelukkig was ieder MR-lid aanwezig en konden we online vergaderen.
Als eerste hebben we de rolverdeling binnen de MR besproken. Haiko zal dit schooljaar de rol van voorzitter overnemen van Ellen. Nanouk blijft secretaris.

Op deze avond stonden een aantal punten op de agenda: verkeerssituatie rondom school, speeltoestel op het plein, betrokkenheid van ouders bij de school, schoolplan en schoolbegroting. De belangrijkste punten lichten we nog even kort toe.

We zijn blij om te horen dat er goed gekeken wordt naar de luchtkwaliteit in de klassen. In de klassen die boven in het gebouw zitten voldoen nog niet geheel aan de goede luchtkwaliteit. Afgelopenafgelopen periode zijn er kastjes geplaatst om dit te meten en monitoren. De luchtkwaliteit blijkt nog niet geheel te voldoen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren zullen er units worden geplaatst in de lokalen. Deze worden bekostigd vanuit een subsidie van de gemeente en door de Stichting Leerplein055. Als MR worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Met elkaar hebben we gesproken over de opkomst bij de informatieavonden en de ouderparticipatie. Afgelopen jaren mochten we als ouders minder of niet de school in i.v.m. strenge Corona regels. We zijn heel blij dat dit wel weer mogelijk is. De Mheen hecht veel waarde aan de ouderparticipatie. Samen met school, ouders en kind het onderwijs verzorgen. Het is ontzettend mooi om te zien hoe de vieringen weer gedaan worden, ouders weer welkom zijn in de klassen, helpen bij de Sinterklaassurprises enz. Wel hebben we gemerkt dat de drempel om de school in te komen iets hoger ligt dan voor de Coronatijd. We hebben met elkaar teruggezien dat er minder bezoekers waren bij de ouderinformatieavonden. We blijven als MR de ontwikkelingen op het gebied van ouderbetrokkenheid volgen. Zo is er afgesproken dat Gonda aan de slag gaat met het organiseren van koffie-ochtenden. Hierbij kan je als ouder op een informele sfeer onder het genot van een kopje koffie met elkaar spreken over zaken rondom school.

De verkeerssituatie rondom school blijft een belangrijk aandachtspunt. De aanpassingen die afgelopen tijd zijn gedaan worden als positief ervaren. Hierbij denken we aan het verplaatsen van de ingang van het hek, de fietsenstalling en de oversteekplaats. We bemerken dat er toch regelmatig ouders zijn die voor de school stoppen om hun kind te laten uitstappen. Dit is niet de bedoeling en zorgt voor onveilige situaties. Parkeren rondom de school kan op verschillende plekken. Alleen niet recht voor de school. Een klein stukje zal dan gelopen moeten worden. We zullen samen met een verkeersdeskundige kijken of er nog verdere opties zijn. Het is fijn als u de afspraken rondom school ook deelt met anderen die de kinderen op komen halen. Ook zal de Kinderraad mee gaan denken in verdere ontwikkelingen en eventuele ludieke acties.

Als MR zijn we akkoord gegaan met het financieren van een deel van het speeltoestel. Deze middelen komen uit de Stichting Goed Gemheend. Er blijven genoeg middelen begroot voor andere doeleinden.

Daarnaast is er nog gesproken over een nieuwe opzet van de schoolbegroting. Er is een nieuwe besturingsfilosofie. De middelen gaan directer naar de school, waarbij de schoolleider integrale verantwoordelijkheid krijgt. Dat maakt dat Gonda anders om kan gaan met de middelen. De MR heeft goedkeuring gegeven over de begroting van 2023. Daarnaast zal de looptijd van het meerjarenplan worden verlengd met een half jaar. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen binnen Leerplein055. Door de verlenging zal dit meerjarenplan de visieontwikkeling binnen de stichting opvolgen.

Tenslotte hebben we nog kort gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor is een tijdje terug via Parro een betaallink verstuurd. Nog niet door alle ouders is er betaald. Zaken als buitendagen, kampen, sintcadeautjes en incidenteel een bijdrage aan een speeltoestel worden uit deze gelden bekostigd. We willen alle ouders verzoeken dit alsnog te betalen. In januari zal er een herinnering volgen.

Al met al hebben we een drukke vergadering gehad met de nodige vergaderpunten. Mocht je vraag hebben voor de MR, benader ons dan gerust! Vaak staat één van ons wel op het plein. Je kan je vraag ook mailen naar mrmheen@leerplein055.nl.
In januari staat de volgende vergadering gepland.

Groeten Ellen, ouderlid MR

Weggeefkast

Naast de cadeaukast met nieuw speelgoed, willen we graag ook een plek inrichten waar spullen die nog goed zijn voor een volgende ronde uitgewisseld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan te kleine gymschoenen, een paar goede wanten, een leesboek, etc.
Je kunt mensen echt blij maken met deze spullen en bovendien ben je ook op het gebied van duurzaamheid goed bezig.
We willen hiervoor een kast op maat maken bij de entree. Welke handige (groot)ouder wil Bonno, onze conciërge, hierbij helpen? De materialen voor deze kast worden door school aangeschaft. Een (klus)ouder kan zich opgeven bij Bonno of Gonda.

Ingekomen informatie:

Sturen op resultaat? Ja leuk!
Dat is waar wij als GMR mee bezig zijn. Vanuit onze rol helpen wij Leerplein055 bij het halen van een maximaal resultaat. Uiteraard doen wij dit in het belang van de kinderen en personeelsleden binnen Leerplein055.
Wij zijn op zoek naar versterking! We zoeken betrokken ouders/verzorgers die het leuk vinden om op bestuurlijk niveau mee te denken en aan de touwtjes te trekken.
De GMR heeft een belangrijke rol in de besluitvorming binnen de Stichting. De besluiten gaan over de begroting en hoeveel geld er naar de scholen gaat, maar ook over personeel en hoe om te gaan met de tekorten in de arbeidsmarkt.
Dit alles vraagt enige investering qua tijd, gemiddeld zitten we maandelijks een avond bij elkaar. Daarnaast zijn er documenten die moeten worden doorgenomen om de besluitvorming juist plaats te laten vinden.
Om een echte indruk te krijgen vinden wij het leuk als je een vergadering bijwoont. Laat het gerust weten bij interesse door een mailtje te sturen naar gmr@leerplein055.nl.
Met vriendelijke groet,
De GMR van Leerplein055

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...