de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | oktober 2022

Het Apeldoorns Prehistorisch Spel

Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een prehistorisch dorp uit de ijzertijd. Een oase van eenvoudig leven. Je waant je op Haps terug in de tijd naar 500 voor Chr.
Het Hapsproject is opgezet als een educatief project waarbij de ontwikkeling van de mens en zijn invloed op de omgeving als uitgangspunt gebruikt wordt. Juist het aangewezen zijn op de meest elementaire levensvoorwaarden vormt de rijkdom van een verblijf in deze prehistorisch setting. Zelf brood kneden, de broodoven stoken, soep bereiden, het stoken van de nodige vuren (inclusief houthakken) en het verzorgen van de dieren zijn de activiteiten waarmee een groot gedeelte van de dag doorgebracht wordt. Hiervoor is intensief samenwerken, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en de nodige lef van het grootste belang. Deze elementen versterken de groepsvorming en maken het een onvergetelijke ervaring.

Afgelopen week zijn de Leeuwen op Haps geweest. Aankomende week gaan de Jaguars en de opvolgende week de Tijgers en de Panters. Na afloop mogen zij verder door het leven gaan als Hapsburgers. We plannen de bovenbouwkampen altijd aan het begin van het schooljaar omdat we in die periode extra investeren in de groepsvorming. We werken met een driejarige cyclus van thema’s tijdens kamp en de bovenbouw gaat dus om de drie jaar op Haps kamp.
haps

Medezeggenschapsraad

Het schooljaar is weer begonnen en de MR is gestart met een fysieke bijeenkomst. Dat was toch wel weer eens fijn, na ruim twee jaar online vergaderen. Deze vergadering stond in het teken van kennismaken en afscheid nemen. Merijn heeft onlangs aangegeven te willen stoppen met de MR en Haiko heeft aan zijn eerste vergadering deelgenomen. De MR betreurt het afscheid van Merijn en wil hem via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet. We zijn blij dat we wel meteen weer op volle sterkte zijn, door de komst van Haiko en we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Met het vertrek van Merijn en de komst van Haiko is de MR op volledige sterkte en volgen er nu geen verkiezingen. De eerste vacatureruimte voor een ouderlid ontstaat hiermee in de zomer van 2024, wanneer Ellen herkiesbaar is.

Er stonden deze vergadering meteen twee forse punten op de agenda: het (vanuit de overheid verplichte) Corona-protocol en het schooljaarplan. Zoals we allemaal merken is Corona (helaas) nog steeds niet weg te denken uit de school (en samenleving). De school (en wij als MR) hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan en geleerd van dingen die we wel en niet meer willen. Deze ervaringen zijn meegenomen in voorstellen voor het Corona-protocol (waarbij we ons als school natuurlijk wel blijven houden aan de landelijke richtlijnen). Een onderdeel van de werkwijze tot nu toe was de mogelijkheid om online les te volgen wanneer een kind thuis moet blijven maar niet te ziek is om lesstof tot zich te nemen. De MR heeft besloten dat met directe ingang de mogelijkheid om online aan te sluiten bij de lessen op school vervalt (tenzij in een uitzonderlijke situatie de school weer dicht moet of een hele klas in quarantaine zit). Op het moment dat een kind in quarantaine zit maar wel schoolwerk kan maken, kan de ouder de lesstof ophalen op school (of in overleg met een andere ouder mee laten nemen door een klasgenoot). Het kind kan zelfstandig thuis werken aan hetgeen hij / zij zelf kan doen. Wanneer het kind en de ouder vragen hebben over de lesstof kan dit buiten schooltijd aan de leerkracht gevraagd wordt. De reden dat de MR dit besluit genomen heeft, is dat het parallel lesgeven aan kinderen thuis en kinderen op school voor alle leerlingen gevolgen heeft; de kwaliteit van het onderwijs komt dan voor alle kinderen onder druk te staan. Als MR zien we daarbij dat de situatie rondom Corona nu anders is dan een jaar geleden. Kinderen hoeven geen weken meer in quarantaine, maar mogen in veel gevallen met de huidige regels na vijf dagen weer naar school. De hoeveelheid gemiste lesstof na een week thuis met Corona is daarmee vergelijkbaar met die met een kind met een ander virus, waarbij de ervaring is dat deze achterstanden vlot bij te werken zijn als het kind weer op school is. In de uitzonderlijke gevallen dat er sprake is van langdurige uitval kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, net zoals bij langdurig zieke kinderen als gevolg van andere ziektes.

Naast dit agendapunt is het schooljaarplan besproken. In dit plan staan alle inhoudelijke keuzes voor de school voor het komend jaar. Naar aanleiding van de audit en de toch wat tegenvallende resultaten van de Centrale Eindtoets blijft voor komend jaar het op orde brengen van de basis van groot belang. De MR is van mening dat ook het doorontwikkelen van de Jenaplanvisie en -werkwijze aandacht nodig heeft en besloten is dit op te nemen in het volgende schoolplan.

Tenslotte stond de vrijwillige ouderbijdrage op de agenda. Ten opzichte van voorgaande jaren is het afgelopen jaar helaas door minder ouders betaald. Wij willen alle ouders verzoeken om te betalen via de betaallink ; zaken als het HAPS-kamp (maar ook de overige kampen van de bovenbouw), de buitendagen maar ook iets als een nieuw speeltoestel op het plein worden bekostigd uit deze gelden. Kun je misschien iets meer missen dan het bedrag dat we vastgesteld hebben per kind? Meer betalen is altijd mogelijk, zodat we gezamenlijk de lasten dragen voor de ouders die dit geld echt niet kunnen missen. Weet verder dat het mogelijk is om het bedrag in termijnen te betalen; hiervoor staat informatie in de brief die namens de penningmeester is verzonden.

Op de foto kan je zien wie wij zijn, zodat je ons kan aanspreken als je ons op het plein ziet, terwijl we haps jacks in elkaar zetten of tijdens een viering. Heb je een vraag voor de MR, benader ons dan gerust. We kunnen altijd met je meedenken. Je kan je vraag of suggestie ook mailen naar mrmheen@leerplein055.nl
Wij vergaderen weer in november.
Groeten Nanouk (ouderlid MR)
MR 2022-2023

De cadeaukast

Graag brengen we jullie op de hoogte van een nieuw initiatief dat binnenkort van start gaat:
De Cadeaukast.
Gezien de dagelijkse berichtgeving in de media over oplopende kosten en mensen die moeite hebben om rond te komen, start er op de Mheen een initiatief om gezinnen die het kunnen gebruiken wat verlichting te bieden. Zo willen we met elkaar nog meer een geMheenschap zijn.
Er zal een “cadeautjes kast” worden ingericht, waar mensen vrijblijvend terecht kunnen om een schoen- of Sinterklaasavond cadeau, Kerst of verjaardagscadeau uit te kiezen.
De kast bevindt zich in een aparte ruimte in de school, waar mensen anoniem terecht kunnen om hier gebruik van te maken.
Belangrijk is dat iedereen hier gebruik van kan maken, zonder aanmelding of registratie. Het is een vrije inloop (binnen de aangegeven mogelijkheden/tijden gedurende de schooldag).
De wens is dat de cadeaukast vanaf november beschikbaar kan zijn.

Om dit initiatief van de grond te krijgen zijn er donaties nodig. Dit kan in de vorm van geld of in de vorm van nieuwe cadeaus.
Er kan een bedrag gedoneerd worden op NL16 RABO 0171 5876 26, een aparte rekening van Stichting Goed Gemheend onder vermelding van donatie tbv de cadeaukast. Aan de hand van deze donaties zullen er dan cadeaus ingekocht worden.
Verder kunnen er ook nieuwe cadeaus (ongebruikt, bij voorkeur in de originele verpakking) ingeleverd worden in de werkkamer van Gonda.

Wat extra handjes zijn ook welkom. Mochten er ouders zijn die willen helpen in de logistieke afwikkeling van dit initiatief dan kun je je ook melden bij Gonda.

We hopen op jullie steun om op deze manier bij te dragen aan fijne feestdagen voor alle kinderen.

De Kinderraad

Observeren, onderzoeken en dialoog zijn kenmerkend voor Jenaplan. Dit moet niet afhangen van toevalligheden, maar ingebed zijn in ons onderwijs. De stamgroepsvergadering en de Kinderraad zijn activiteiten, die meehelpen dat er systematisch aandacht wordt besteed aan de dialoog met kinderen. e kinderraad is daarnaast het klankbord van de kinderen. De leden van de kinderraad vertegenwoordigen hun stamgroep in de kinderraad. Er wordt besproken wat kinderen bezighoudt en wat zij van zaken vinden. De Kinderraad kan activiteiten ondernemen en verbeteringen aandragen om bij te dragen aan een veilige, goede een prettige gang van zaken op school.
Het afgelopen jaar heeft de Kinderraad bijvoorbeeld feedback gegeven op de proefperiodes van de rekenmethodes en hun wensen doorgegeven t.a.v. het nieuwe grote speeltoestel. Het is nu weer tijd om het stokje over te dragen. Binnenkort treden Jentl, Kasper, Jidde, Juna, Rafael en Eline af. Zij zijn begonnen met een campagne om hun opvolging te werven. Ze hebben campagneposters gemaakt en in alle midden- en bovenbouwgroepen een promotiepraatje gehouden. In de groepen vinden verkiezingen plaats.

Schoolmaatschappelijk werk

Maandelijks heeft Gerda Hakkers inloopspreekuur in de tuinkamer. Gerda is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de De Mheen.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteunt zij leerkrachten, ouders en kinderen bij vragen die niet te maken hebben met leren, of medische zaken, maar die wel veel invloed kunnen hebben op hoe het met een kind op school gaat.
Jullie kunnen bij Gerda terecht met vragen over opvoeding, wanneer jullie kind nooit met een ander kind speelt, bij heftige gebeurtenissen in het gezin zoals een scheiding, maar ook over activiteiten in de buurt/wijk, wanneer jullie moeite hebben met betalen van zwemlessen en of sportactiviteiten voor jullie kinderen… en meer.
Gerda kan jullie daarnaast ook in contact brengen met een Taalmaatje, de VoorleesExpress of andere ondersteuning door (getrainde) vrijwilligers.
Schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig en kortdurend (maximaal 3 – 5 gesprekken) en je kunt er ook zelf weer mee stoppen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Gerda denkt met jullie mee als er meer ondersteuning nodig is, kan zij helpen om deze in gang te zetten.
Alleen met toestemming praat Gerda met anderen over jullie vraag.

Gerda is regelmatig op de Mheen. Het volgende inloopspreekmoment is aanstaande woensdag 12 oktober. De overige data staan in de kalender op de website. Je kunt haar bereiken via de leerkracht of de intern begeleider, maar ook rechtstreeks via onderstaande contactgegevens:
Gerda Hakkers
Schoolmaatschappelijk werker
E-mail: g.hakkers@stimenz.nl
Tel: 06 156 19 818
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Het verkeer rondom de school

Voor en na schooltijd is er nogal wat verkeersdrukte. Vanuit veiligheidsoogpunt willen we jullie vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen als dat mogelijk is.
Is het noodzakelijk om met de auto te komen, willen jullie dan rekening houden met de afgesproken rijrichting in de straat voor de hoofdingang? Dit is inrijden vanaf de Venkelstraat. Door deze rijrichting te gebruiken, zijn er minder opstoppingen en blijft er meer ruimte voor de kinderen op de fiets.
Naast onveilige situaties door autoverkeer zorgen auto’s ook voor een hoge parkeerdruk. Het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving is helaas niet voldoende. We hebben een aantal afspraken:
  • parkeer alleen op parkeerplaatsen (niet in bochten, op de stoep of voor een uitrit!);
  • grenzend aan de school mag er alleen aan één kant van de weg geparkeerd worden;
  • de doodlopende straat vanaf Tormentilstraat nr. 59 wordt vrijhouden;
  • Niet voor het hek stilstaan met de auto;
route

Ingekomen informatie:

Scholingstip: thema-avond "ASS en hechting" dinsdag 15 november
Autisme Steunpunt Apeldoorn nodigt u uit voor een scholing over Autisme en hechting. Mensen met autisme laten soms gedrag zien wat ook mensen met hechtingsproblemen vertonen. Kan dat wel samen voorkomen? Wat is een passende begeleidingsstijl? Tijdens deze avond geven we uitleg over dit thema en worden praktische adviezen gegeven hoe je hiermee om kunt gaan.
De scholing is bedoeld voor professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening. Ouders zijn ook welkom.
Werkwijze van de scholing: theorie, waarbij de praktijk centraal staat
Studiebelasting: 2 uur
Aanvang 19.30 – 21.30 uur
Dinsdag 15 november 2022
Aanmelden: een mailtje naar info@autismesteunpuntapeldoorn.nl of telefonisch (055-5340741)
Kosten:
Professionals; € 50, -
Ouders: € 15,00
Plaats: SO-locatie, Citroenvlinder 77 te Apeldoorn
Vier de Kinderboekenweek in CODA
ontmoet boswachter Tim en andere Gi-Ga-Groene superhelden


Van 5 tot en met 15 oktober is er in het kader van de Kinderboekenweek van alles te zien, te doen en te beleven in CODA Bibliotheek. ‘Gi-Ga-Groen!’ is dit jaar het thema. Kom de natuur ontdekken of ga op avontuur in je eigen groene fantasiewereld. Ontmoet boswachter Tim, de winnaars van het Apeldoorns Uiltje en andere Gi-Ga-Groene superhelden. Alles over het programma en de online kaartverkoop is te lezen op www.coda-apeldoorn.nl/kinderboekenweek.

De natuur is overal om ons heen en er valt van alles in te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken die jou helpen om een echte natuurheld te worden. Met je CODA pas kun je ze naar hartenlust lenen. Leer bijzondere dierenweetjes, dompel je onder in avonturen of ontdek prachtige natuurillustraties. In deze Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek kun je bovendien kiezen uit een heleboel spannende activiteiten. Zoals een fantasiedier of misschien wel een hele nieuwe wereld tekenen aan de hand van het boek Terra Ultima. Of microscopisch kleine superhelden ontwerpen in 3D en in een virtuele expeditie door de jungle trekken. En over groene superhelden gesproken: de voorlees- en knutselmiddag in CODA De Maten krioelt van de mieren!

Zaterdag 15 oktober: feestmiddag met uitreiking Apeldoorns Uiltje en boswachter Tim
De Kinderboekenweek sluit in CODA af met een fantastisch feest. Deze middag wordt het Apeldoorns Uiltje uitgereikt, de prijs voor het beste kinderboek volgens de Apeldoornse Kinderjury. Dit jaar is dat Bob Popcorn in Amerika! van Maranke Rinck en Martijn van der Linden. Na de uitreiking neemt boswachter Tim het publiek op sleeptouw. Als kind droomde Tim Hogenbosch ervan boswachter óf tv-presentator te worden. Hij werd het allebei. Sinds twee jaar presenteert hij het KRO-NCRV-programma Beestenbrigade. Elke aflevering gaat hij met twee kinderen van 6 of 7 jaar op missie in de natuur. Hij is ook bekend van zijn boeken, zoals Tim de kleine boswachter en het doe-boek van de Beestenbrigade. Tim kan als geen ander vertellen over de natuur en het klimaat en hoe jij deze een handje kunt helpen.

Toegangskaarten voor deze middag zijn te koop via deze link: https://kinderboekenweekfeest-coda.eventbrite.nl en kosten € 3,- per stuk.

Agenda

3 jul

Wisselochtend – kennismaking nieuwe groep

8 jul

Musical groep 8

10 jul

Musical groep 2

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...