Nieuwsbrief De Mheen

31 januari 2018

Ontwikkelingen volgen

Tijdens de informatieavond in oktober heb ik verteld dat wij als school een ontwikkelplan hebben waarin wij bijhouden waar we in een schooljaar mee aan de slag gaan. De inspectie noemt dit kwaliteitszorg. Voor dit schooljaar is een van de plannen het aanvankelijk lezen. 
De afgelopen jaren viel het ons op dat de opbrengsten minder werden. In het schooljaar 2016-2017 besloten wij om te kijken naar een andere methode. Wij kwamen uit bij Veilig Leren Lezen. Die methode is vlak voor de zomervakantie besteld. Een omvangrijke methode, waar je enorm veel extra spullen bij kunt bestellen. Wij kozen de belangrijkste materialen. Het hele middenbouwteam is er druk mee. Dieneke en Kim leiden dit, want zij geven de instructie aan groep 3. 
Inmiddels hebben de kinderen het eerste deel onder de knie. Nu vindt een belangrijk deel van de leesinstructie in de eigen stamgroep plaats. Tijdens de instructietijden op maandag, woensdag en vrijdag is het nu ook voor groep 3 vooral rekenen, net als voor gr 4 t/m 8. 
In deze toetsperiode nemen wij ook bij groep 3 een leestoets af (DMT) en zien of zij het eerste deel goed hebben afgesloten. Vanaf nu is het soms een korte instructie van iets nieuws en dan oefenen en oefenen. Gewoon kilometers maken; hopelijk ook thuis. 

Studiedag

Vrijdag a.s.  gaat ons Onderbouwteam naar een studiedag in Zwolle en hebben deze drie groepen vrij. Het onderwerp daar is: Wat moeten we kleuters die wat meer uitdaging nodig hebben extra aanbieden?
Op woensdag 7 februari is er een studiedag voor het hele team en hebben alle kinderen vrij.
Die dag besteden wij vooral aan de ontwikkelingen die wij in gang hebben gezet. De instructie komt aan de orde en vooral de toetsgegevens die wij in januari allemaal hebben verzameld. Wat zeggen die gegevens  over ons onderwijs en vooral over onze aanpak. Waar moeten we nog bijsturen?
Ook gaan we aan de slag met het nieuwe schoolbrede project van wereldoriëntatie. Dat start na de voorjaarsvakantie. Daarbij maken we een koppeling met Cultuur met Kwaliteit. Aan het eind van de middag gaan we naar een lezing van Passend Onderwijs. 

Ook komt het College van Bestuur een uur met ons mee vergaderen om te zien waar we mee bezig zijn. Naast allerlei contacten met directeuren proberen zij dit schooljaar ook de teams te bezoeken. 

Griepgolf en invallen

De griepgolf is bij de kinderen nog zeker niet uitgeraasd.
Bij de teamleden gelukkig wel. Vanaf  vandaag (woensdag) zijn er geen zieke collega's meer en is iedereen weer gewoon aan het werk. De afgelopen weken hebben we daardoor ook soms moeten improviseren met de inval. Zoals bekend is de invalpoule klein en moesten wij regelmatig intern een oplossing bedenken. Op vrijdag jl. hebben de Citroenvlinders zelfs een dag vrij gehad. Weer een andere juf vonden wij teveel. 

Hieraan gekoppeld is er ook vraag naar leerkrachten en onderwijsassistenten  die niet een hele dag willen invallen maar wel enkele uren op een dag. Ook op onze school krijgen we extra geld voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dit is geld van Passend Onderwijs. Soms mogen we drie dagen een uur per dag of elke dag een half uur iemand aanstellen.  Dat is voor een invaller helemaal geen aantrekkelijke baan. Misschien wel voor iemand die van 9 tot half 12 wil werken. Wij zijn op zoek naar deze nieuwe invallers! 

Gevonden voorwerpen

Op donderdagmiddag 15 februari en vrijdagochtend 16 februari kunt u weer komen kijken of u wat terug kan vinden van op school zoekgeraakte spullen zoals tassen, bekers, sleutels...

Vlindernieuws

Project auto

Waarschijnlijk hebben jullie in de kleuterklassen de zelfgemaakte auto’s al bewonderd. Wat zijn ze prachtig geworden en wat hebben onze Vlinders al veel geleerd over de auto. Wat zie je aan de buitenkant en wat aan de binnenkant van een auto? Ze weten het allemaal. Ook hebben veel kinderen al een foto meegenomen van de auto van papa of mama en het nummerbord op een geel papier geschreven. In de kring hebben we er naar gekeken en besproken. Wat zijn er veel verschillende auto’s!!! 
We gaan er nog wel even mee door, want er is nog genoeg over te vertellen. 
We mogen deze week en volgende week per groep naar garage Bosma, om te kijken wat er moet gebeuren wanneer de auto stuk is. Dat wordt weer een leerzaam uitje. 
Natuurlijk hebben we veel prentenboeken voorgelezen, liedjes gezongen, geknutseld en spelletjes gespeeld over de auto. 
 
Afgelopen vrijdag stonden de Koolwitjes op het podium en zongen een Engels liedje over de Car. Dat ging prima. 
De Vuurvlinders vertelden ons van alles over de auto, zongen een liedje en eindigde met de autoblues. Iedereen deed daar enthousiast aan mee. 

De Vlindertuin

De tuincommissie heeft zaterdag 27 januari hard gewerkt. Bedankt allemaal! 
De Vlindertuin is weer prachtig. We zoeken nog een ouder die een oplossing kan bedenken om de laarzen goed en droog kunnen opbergen. De steuntjes waar ze onder de bankjes, op de kop, op horen te zitten, zijn bijna allemaal kapot. 

Nieuwe vlinders

Er zijn weer nieuwe kinderen gestart op de Mheen. 
Bij de Koolwitjes: Viggo, River en Siem. 
Bij de Citroenvlinders: Luz Mar. 
Bij de Vuurvlinders: Madee. 
We wensen ze veel plezier bij ons. 

Onthouden!

Op vrijdag 2 februarizijn de kleuters vrij. De kleuterjuffen gaan dan naar Zwolle voor een studiedag: Slimme kleuters. 
 
Op woensdag 7 februarizijn alle kinderen vrij. Er is een studiedag op school. 
 
Op vrijdag 9 februariis er een speciale viering: “ De Mheen heeft talent”. Je kunt samen met je zoon of dochter aan deze show meedoen, maar er is niet voor iedereen plek. Na een auditie in de groep, wordt gekeken wie er namens de stamgroep op9 februarimee gaat doen. 

Dierengeluiden

Toetsen en griep

De laatste 2 weken stonden voor de middenbouw in het teken van met name 2 zaken: toetsen en griep. 

De griepepidemie loopt nog een beetje door, maar de toetsen zijn nu, op de individuele leestoetsen na, zo goed als afgerond. Voor ons is het nog niet afgerond, want nu zijn we bezig al die toetsen te analyseren: zijn de kinderen voldoende vooruit gegaan? Welke soort fouten zijn er gemaakt? Wat heeft dit kind of deze groep nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen en hoe organiseren we dat? Dit doen we binnen elke stamgroep, maar we overleggen als middenbouwcollega's ook met elkaar en, zo nodig, met onze Intern Begeleider.  

Komende week zijn er oudergesprekken voor groep 4 en 5. De oudergesprekken voor groep 3 zullen plaatsvinden in februari nadat zij het grote verslag hebben meegekregen. 

Thema's en project

Gelukkig viel er naast griep en toetsen ook nog te genieten. Bijvoorbeeld van verschillende weekthema's, o.a. zwerfhonden bij de Muizen en Camouflage bij de Egels. 

Vanaf deze week starten we ook met een nieuw middenbouwproject Zeevaart in de Gouden Eeuw. Dit project duurt tot de voorjaarsvakantie. In dit project zullen we het o.a. hebben over scheepsbouw, de VOC en piraten. Vooral dat laatste spreekt wel tot de verbeelding! Is er onder jullie iemand die toevallig veel weet en het leuk vindt om iets te vertellen over dit onderwerp? Meld je dan bij (één van) de groepsleidster van je kind. 

De Mheen's got talent

Op vrijdag 9 februari is weer De Mheen's got talent. Uit elke groep mag 1 act tijdens die viering op het podium. In elke groep zijn er daarom in de komende week voorrondes. Aan de inschrijflijsten kunnen we al zien dat we veel en heel diverse talenten binnen onze school hebben. Zo zagen we al dansen, zingen, goochelen, hoelahoepen, muziek maken en nog veel meer op de lijsten staan. We zijn heel benieuwd welke acts we uiteindelijk op het grote podium mogen terugzien.

BovenBouwBezigheden

Klassenavonden

De bovenbouw heeft weer data geprikt voor de klassenavonden. Iedere stamgroep heeft een eigen datum waarop de klassenavond plaatsvindt.
De Buitenbeentjes trappen als eerste af op 16 februari, daarna zijn de Bliksemboefjes aan de beurt op 9 maart en de Berenbende sluit af op 16 maart.
Het is dus altijd een vrijdag en het is ’s avonds. Er is een bepaald thema en iedereen komt verkleed.
De 8ste jaars bedenken het thema en zij maken ook het programma voor die avond, natuurlijk altijd in overleg met de stamgroepsleidsters.
Het is altijd erg gezellig en we hebben er dus weer veel zin in!

Oudergesprekken

In de week van 5 februari zijn er oudergesprekken voor de 6de   en de 7de jaars. In de week van 12 februari zijn de adviesgesprekken voor de 8ste jaars.
De intekenlijsten hiervoor hangen op het raam van ieder lokaal.

Open dagen voortgezet onderwijs

De open dagen op het voortgezet onderwijs zijn ook weer begonnen. De 8ste jaars zullen vast en zeker een aantal scholen bezoeken, maar ook voor de 7de jaars is het een goed idee om alvast wat scholen te bezoeken.

Volleybal

Op zaterdag 17 februari is er weer een volleybaltoernooi in de Mheenhal. Onze volleyballers zijn al druk bezig met oefenen en gaan er helemaal voor. Heel veel succes en plezier alvast!

Medezeggenschapsraad

Nieuws van de MR

18 Januari is er opnieuw een vergadering van de MR geweest. En hierin hebben we kennisgemaakt met Ellen van den Noort, ons nieuwe MR  ouderlid. Ellen zit nu nog vooral in de onderbouw en met Karin vanuit de middenbouw en Inge vanuit de bovenbouw hebben we zo een hele mooie verdeling van de verschillende bouwen in de oudergeleding van de MR.  

Verder hadden we van de huidige penningmeester het bericht gekregen dat zij met spoed haar taken als penningmeester moet neerleggen. Hierop hebben we een oproep gestuurd aan alle ouders. En wij zijn erg blij met de snelle reactie van een ouder die deze taak zou willen overnemen. Op dit moment gaat zij met de huidige penningmeester overleggen en wordt de functie overgedragen. Wij hopen natuurlijk dat de taken haar bevallen en dat we jullie de volgende keer kunnen voorstellen aan een nieuwe penningmeester. 

Met Ben hebben we de begroting van het komend jaar doorgenomen. Dit is een begroting waarbij uitgegaan wordt van een sluitende begroting, waarbij er dus evenveel wordt uitgegeven als ontvangen. Onze school is een financieel gezonde school en dat willen we graag zo houden. Er stonden verder geen bijzonderheden in en samen hebben we deze begroting goedgekeurd.  

Daarnaast hebben we gesproken over de voortgang van de inspectie en de daaruit voortvloeiende acties. Een deel is al naar de ouders gecommuniceerd en Ben heeft aangegeven iedereen op de hoogte te blijven houden. Ouders zullen dus met enige regelmaat een update van Ben krijgen over de ontwikkelingen. Zodat iedereen de verhalen van juffen die bij elkaar gaan kijken en in de klas zitten snapt. 

We hebben kort stilgestaan bij het feit dat wij op dit moment als school  geen vertegenwoordiging hebben in de GMR van Leerplein. Dat is met de nieuwe structuur van de GMR geen ‘must’ maar hierdoor missen we wel een deel van de informatie. Dus ook hier geldt dat als iemand het leuk vindt om deze lege plek op te vullen dat zeer welkom zou zijn. Binnen de GMR (de MR van Leerplein) word je geacht overstijgend te kunnen meedenken over beleid strategische doelen. Voor de MR  geldt echter, dat met Ellen en een nieuwe penningmeester, wij weer op volle sterkte kunnen werken aan nieuwe projecten voor onze school.  

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Ellen van den Noort, moeder van Lizzy Sloot (Citroenvlinders) en Rick Sloot (Kdv). Ik ben 13 jaar werkzaam als leerkracht en sinds twee jaar werkzaam op basisschool de Schakel in Apeldoorn. Betrokkenheid bij mijn kinderen vind ik heel belangrijk. Ik wil graag deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van de kinderen en mijn steentje daaraan bijdragen.

Ik heb me aangemeld bij de MR, omdat ik het belangrijk vind dat elk kind met plezier naar school gaat en dat de kinderen later terugdenken aan de supertijd op de Mheen. Ik vind het fijn om met leerkrachten en ouders in overleg te gaan over wat er speelt op school, mee te kunnen denken over het schoolbeleid, samen te waken over de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen en leerkrachten.

Kinderopvang

Nieuws van de BSO

We zijn bezig met het maken van boekenleggers en kaarten en er worden veel kunstwerkjes van strijkkralen en van klei gemaakt.  We hebben ook koekjes gebakken en ze opgegeten. Wat was het toch lekker. Ook waren er af en toe een paar koekjes verbrand.

Volgens de nieuwe wetgeving hebben nu alle kinderen op de BSO een mentor. Een mentor houdt in dat zij het aanspreekpunt is met betrekking tot uw kind. Vindt u het prettig om een gesprek over uw kind te hebben, dan kunt u een afspraak maken met de mentor van uw kind.

Zou u ’s avonds de BSO niet willen verlaten via de voordeur? Wij hebben namelijk geen zicht op de voordeur.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055