de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | februari 2021

Weer naar school

Vanaf komende maandag 8 februari gaan de basisscholen weer open. We verwachten vandaag de draaiboeken en protocollen vanuit de rijksoverheid en brancheorganisaties te ontvangen. Die gebruiken we als richtlijn om onze plannen te realiseren. We hopen dat we de school maandag zo georganiseerd te hebben, dat alle kinderen en stamgroepleidsters zich prettig en zo veilig mogelijk gaan voelen.
Later deze week ontvangen jullie een mailbericht met hierin de aanpassingen die voor jullie als ouders belangrijk zijn om te weten.

Wij kijken er in elk geval naar uit om de kinderen weer live te zien, want we hebben ze gemist! De opstart zullen we daarom in de stamgroep vieren. We besteden aandacht aan het welbevinden en het groepsproces en we zullen de draad weer oppakken van een gewone lesdag. Daarbij nemen we de tijd om in beeld te brengen waar de kinderen staan en die informatie gebruiken we om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten.

Continurooster

We draaien vanaf 8 februari het continurooster van 8:30 tot 14:30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen lunchen in de klas met de eigen stamgroepleidster.
Op woensdag en vrijdag zijn we om 12:30 uur uit.

10 februari studiedag vervalt

Woensdag de 10e februari stond een studiedag gepland. Nu we aankomende maandag na lange tijd weer naar school mogen, maken we er een lesdag van.

Verjaardagen vieren

De afgelopen periode zijn er best wat kinderen jarig geweest. Alle kinderen zijn verrast met een filmpje van het team. Het is natuurlijk leuk om ook met de groep je verjaardag alsnog te vieren. Omdat het soms om meerdere kinderen per groep gaat, is het nodig dit af te stemmen met de stamgroepleidster.

Vlindernieuws

OB
Met de paar kinderen die we bij de noodopvang zien kunnen we nog wat gezellige spelletjes doen of een liedje zingen, zoals op de foto.

Zoals we nu werken doet iedereen echt heel erg zijn of haar best, maar...
we zijn blij dat het snel weer "gewoon" gaat worden. Want het is wel heel raar, als je eindelijk die grote kanjer van 4 jaar bent en niet naar school mag gaan! De grote school waar je eindelijk naar toe mag... is nog dicht. Joshua, Sterre en Rosalina zijn 4 jaar geworden en moeten met hun eerste échte schooldag nog heel even wachten. Jammer, maar gelukkig tot snel!

De afgelopen weken hebben we de wekelijks bingokaart met leuke opdrachtjes verstuurd. Natuurlijk zijn deze opdrachtjes aan te passen naar de mogelijkheden die er zijn en wat een kleuter aankan. Wij vinden het erg leuk dat we foto's van het thuiswerken en/of reacties van jullie ontvangen.

In MOO (Mijn Omgeving Online) > Google Drive > gedeelde drives > 17PZ-stamgroep (zonder jaartal erachter) is veel te vinden wat leuk is om samen te doen of samen te bekijken. De bingokaarten, de filmpjes (van de juffen), dieren in de winter en nog meer leuke tips zijn daar te vinden. Log eens in en kijk lekker rond!

Dierengeluiden

MB

Feest MEET bij de Walrussen

Ben je jarig, dan vier je in Coronatijd je verjaardag via de beeldbellen. In dit geval was Agnes het feestvarken!
banner bb

Bovenbouwbezigheden

Naar het Voortgezet Onderwijs
De kinderen van groep 8 ontvangen deze weken hun leidende schooladvies. Met dit advies kunnen zij zich aanmelden bij een school voor Voortgezet Onderwijs. Ondanks de schoolsluiting zijn wij van mening dat we een goede inschatting kunnen maken van een passend niveau. Wij baseren ons advies op het totale beeld dat we van de kinderen hebben van de afgelopen jaren.
I.v.m. de schoolsluiting is de aanmeldperiode bij veel V.O. scholen verlengd. De website https://www.vo-apeldoorn.nl/ kan helpen bij de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. Er is handige informatie te vinden over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en Twello. Er worden in deze periode verschillende online bijeenkomsten georganiseerd

Vanuit de MR

Dinsdagavond 26 januari heeft de MR online vergaderd via Teams. Onderwerpen die op de agenda stonden; corona ontwikkelingen, schooltijden, vacature MR oudergeleding, vervangingsplan en begroting, verkeersveiligheid en de communicatie. Hieronder lees je over de verschillende onderwerpen en de stand van zaken. Mochten er vragen zijn? Neem dan contact op met een van de leden van de MR of stuur een mail.

Corona ontwikkelingen
De MR heeft complimenten geuit over het oppakken van de online lessen en de manier van werken in deze lockdown. Er wordt door iedereen hard gewerkt en samen proberen we het onderwijs op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. We wachten komende persconferentie af of de school 8 februari fysiek weer opgestart kan worden.

Schooltijden
Door de schoolsluiting hebben we nog niet kunnen ervaren hoe het continurooster bevalt. Dit punt zal opnieuw geagendeerd worden. Wel is er gesproken over een vrijwillige bijdrage van 1 euro per maand voor de opvang tussen de middag. Omdat we gebruik maken van enkele vrijwilligers vragen we, wanneer de school weer open gaat 1 euro per maand.

Verkeersveiligheid
Enige tijd geleden is er een start gemaakt met het plan om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Er ligt een plan en enkele acties klaar. In samenspraak met de gemeente en wijkraad is er gekeken naar de oprit voor het plein, om deze veiliger te maken. We wachten nog op de gemeente voor verdere stappen. Naast de verkeersveiligheid is er ook een subsidie aanvraag gedaan voor een groener schoolplein.

Vervangingsplan en begroting
De MR heeft goedkeuring gegeven aan de jaarbegroting. Daarnaast is er gekeken naar het vervangingsplan. Hierin staan onder andere vervangingen van methoden en meubilair. Ook hiervoor heeft de MR goedkeuring verleend.

Vacature oudergeleding MR
Net zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd zijn. In verband met de uitstroom naar het voortgezet onderwijs van een kind van een MR lid ontstaat er met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor de oudergeleding.
Wij doen hierbij een oproep aan ouders om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Mochten meerdere kandidaten zich melden dan zullen we een verkiezing houden.

Wat doet de MR?
Waar op kindniveau ouders en leerkrachten samenwerken om opvoeding en onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, werken we op schoolniveau op een vergelijkbare manier samen. De MR vertegenwoordigt ouders en personeel in het gesprek met de schoolleiding over het zo goed mogelijk vormgeven van het onderwijs voor alle leerlingen van De Mheen.

Voorbeelden van gespreksthema’s zijn: de jaar- en meerjarenplannen van de school op het gebied van onderwijsontwikkeling, personeelsbeleid, de jaarplanning en de rol van ouders in de school. Kortom: lid zijn van de MR geeft je de gelegenheid om een constructieve bijdrage te leveren in het belang van alle kinderen, ouders en leerkrachten van De Mheen.

Wie zitten er in de MR?
De MR van De Mheen bestaat uit zes leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op schoolniveau speelt, is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand, ‘s avonds plaats. Het afgelopen kalenderjaar is er telkens online vergaderd.

Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger van een kind op De Mheen kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR. Heb je interesse om de MR te komen versterken dan willen wij jou van harte uitnodigen om een mailtje te sturen naar mrmheen@leerplein055.nl met daarin een kort verhaaltje over jezelf met een motivatie. We hebben als MR voorkeur voor een ouder uit de onderbouw. Heb je nog vragen over deze vacature of wil je eerst eens een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail naar mrmheen@leerplein055.nl.

Namens de MR – Ellen van den Noort
38-382492_post-office-clip-art-mail-clipart

Binnengekomen info

BSO Smallsteps

De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. Alleen voor ouders in cruciale beroepen die een BSO contract is vanaf volgende week de mogelijkheid om na schooltijd van de noodopvang gebruik te maken.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...